Bir işyeri sahibinin ölümü halinde işyerinin miras yolu ile mirasçılarına devri konusunda dikkate alınması gereken süre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesinde “sigortalı çalıştırılan bir işyerinin miras yoluyla intikali halinde mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.” Hükmü ile açıklanmıştır. Söz konusu hükümde belirtilen 3 aylık bildirim süresi, mirasçıların veraset ve intikal işlemleri için (veraset belgesi için) mahkemeye müracaat etme süresi, yani Medeni Kanun’da öngörülen 3 aylık süreye paralel bir düzenleme olduğu düşünülmektedir. Sosyal güvenlik kanununda yapılan bu düzenleme ise, sigortalı çalıştırılan ve işvereninin vefatı sonucu mirasçılarına intikal eden işyerinin, mirasçılar adına tescili için yapılmış bir düzenleme olup; kanunun diğer yükümlülükleri bakımından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Aksine, mirasçıları ticari faaliyetine devam etmekte olan işyerini diğer kanuni yükümlükleri açısından zora sokmakta ve sıkıntı yaratmaktadır. Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak;  faaliyetine  devam etmekte olan olan bir işyerinin işvereni olan Ahmet bey 15 Mart tarihi itibariyle vefat etmiştir. Mirascılarının sigortalı çalıştırılan bu işyerine ait işyeri bildirgesini (devir bildirgesini) 15 Haziran tarihine kadar kuruma vermesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar işyerinin tescili halinde, yasal yükümlülük süresi içinde yerine getirilmiş olacaktır. Yasal yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmiş olması ise idari para cezası gerektirmeden işlemin sonuçlanması  anlamına gelmektedir. Oysa, her ne kadar kanun işyeri bildirgesinin verilmesi için 3 aylık süre belirlese de; uygulamada fiili durum bu şekilde gerçekleşmemektedir. Çünkü, işyerinin faal olması nedeniyle  her ay çalıştırılan  sigortalılar için  prim belgelerinin düzenli olarak verilmesi ve karşılığı sigorta primlerinin de ödenmesi gerekmektedir. Mirasçılara intikal nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve primlerin ödenmesine ilişkin özel bir düzenleme olmaması nedeniyle   mirasçıların, işyerinin devir bildirgesini 3 ay beklemeksizin kuruma vermeleri gerekmektedir. Örneğimizde bu bildirgenin en geç 23 Nisan tarihine kadar verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aksi takdirde verilmeyen bildirgeler için idari para cezası uygulanması gündeme gelecektir. Dolayısıyla kanunun 11. Maddesindeki intikal halinde mirasçılara (yeni işverene) tanınmış olan 3 aylık süre fiili uygulamada geçerliliğini yitirmektedir. Yukarıda örnekle açıklanılmaya çalışıldığı üzere, gerçek kişi işverenin vefatı halinde mirasçılarına işyeri bildirgesini vermeleri için tanınan 3 aylık yasal sürenin aslında hiçbir anlam ve önemi bulunmamaktadır. Çünkü medeni kanun hükümlerine paralel olarak yapılan bu uygulamanın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun diğer hükümleri ile uyumlu olmaması nedeniyle uygulanması fiilen mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle anılan kanun hükmünde gerekli değişikliğin yapılarak kanundaki diğer ilişkili hükümlerindeki sürelerinde 3 aya çıkarılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz.