آموزش و پرورش


دیدگاه ها، شرایط و مشخصات کار با توجه به دوران امروزی تکنولوژی به سرعت در حال تغییر می باشد فارغ التحصیلی از هر موسسه آموزشی با وجود داشتن مهارت ها و دانش حرفه ای پس از یک دوره به علت تغییرات سریع ناکافی می ماند برای افزایش بهره وری و سرپا ماندن، مکان های کسب و کاری که می خواهند رشد پیدا کنند و کشورهایی که هدف بهبود و افزایش رفاه را دارند، تنها داشتن داشتن تحصیلات کارکنان برای پیشرفت و رشد کافی نبوده همچنان علاوه برآن مجبور هستند خود را با شرایط آن دوره در خصوص اطلاعات وآموزش وفق بدهند بهره وری شرکت ها از برنامه ریزی آینده ، تاکید بر نوآوری، توسعه عملکرد، به منظورافزایش مهارت و به خلاقیت کل ساختار کمک خواهد کرد هنگامی که ما در جهان در حال تغییر تحولات را نگاه می کنیم، اهمیت توسعه فردی دقت مان را بیشتر جذب می کند بهترین راه حل برای اهمیت داشتن درجامعه و ایجاد یک تفاوت بین دیگران رامی توان نتیجه آموزش دانست. هنگامی که به یک شرکت در حال توسعه نگاه می کنیم، قابل توجه ترین خصوصیت که دقتمان را جذب می کند، مشاهده تاکید ساختار بر نوآوری می باشد شرکت هایی که به طور منظم آموزش و یادگیری را به صورت یک فرهنگ سازمانی درآورده اند، نسبت به دیگران به اهداف خود سریعتر می رسند. گروه گونجل، با آکادمی به روز خود تجربه خود را با شرکا در میان می گذارد