Додај во список со понудиРевизорски Услуги

Независна ревизија

Во денешни економски и финансиски услови на глобализацијата , на меѓкународна и национална сфера доаѓаат до израз контуитетот, транспарентноста и доверливоста на фирмите. За да се постигне контиуитет, транспарентсност и доверливост, независната ревизија и финансиското набљудување и извештаи стануваат потреба на секоја фирма.

Денес, ревизијата и извештаите по меѓународни стандарди налагаат добро познавање на секоторот во кој дејствува клиентот, економските услови во него и подготовка на точни анализи на ризик .

Департманот за независна ревизија на Ѓунџел, со долгогодишно искуство и знаење дејствувајќи во Репувлика Турција, истовремено ги следи измените на регулациите низ цел свет, истите ги применува во неговото работење, им подготвува и нуди решенија според потребите на фирмите, техничка поддршка, сметководствени и ревизорски услуги на своите клиенти , воедно ги поддржува своите бизнис партнери.

Ревизија на финанисиски табели иизвштаи на фирмите опфаќа стандарди на Меѓународна Финансиска Анализа*UFRS и давање мислења дали анализите се подготвени прописно според стандардна регулатива.

Ревизорски приод;

  • Планирање и координација далеку од изненадувања,
  • Фокусиран приод кон секторот,
  • Одржување контакт, навремено информирање околу новите сметководствени регулативи и начинот на подготвување извештаи.
  • Овозможување ревизија од страна на професионални екипи.

Güncel Group

  • Одбор на пазар на капитал
  • Одбор за регулација на пазар на енергија
  • Одбор за регулација и ревизија на банкарско работење
  • Одбор за стандарфите на јавен надзор, сметководство и ревизија (организации од јавен интерес)

Дополнително, Güncel Group е една од првите компании кои ги поседуваат сертификатиите квалитет на управувачки систем ИСО 9001 и сертификат за имплементирање управувачки систем со доверливост на информации ИСО 27001

Услуги на корпоративни извештаи

Güncel Group употребувајќи финансиски и нефинансиски ( вредност на бренд, учество на пазар, човечки ресурси и задоволство на клиенти и др) информации нуди подготовка на извештаи со цел да им служи на управителите во делот на одлучување, исто така да го развива постоењето на компанијата во пазарот на капитал.

МСФИ- Ревизија на финансиски табели

Во последните години најголема промени се воведени во Меѓународни стандарди на финансиски извештаи, почнувајќи од 2005та година се воведени во повеќето држави членки на ЕУ. Од овој датум, компаниите кои поседуваат акции во корпоративни пазари или имаат процедурално извезени финансиски инструменти, преминаа на Меѓународни стандарди за финансиски извештаи. (МСФИ).

Вклучувајќи ги и САД, сите членки на корпоративни пазари или преминаа во целост или ја започнаа процедуарата за премин на МСФИ и проследија значаен развој. Случувања во последните неколку години и промените во стандардите за финансиски извештаи се по опфатни од промените во последните десет години.

Во нашата земја секој ден се повеќе се зголемува бројката на премини во МСФИ. Одборот на пазар на капитал, Одборот за регулација и ревизија на банкарско работење, Одбор за ревизија на пазар на енергетика и со други институции поврзани комапнии , во основа ги употребуваат Меѓународните сртандарди за финансиски извештаи к ои се во согласност со Стандардите за финансиски извештаи на Турција. Во рамките на Стандардите на сметководство и ревизија и Мешународните стандарди на финансиски извештаи се подготвени Стандардите на финансиски извештаи на Турција. Во согласност со новиот Закон за трговија, воведувањето на стандардите стана неминовно за повеќето компании и се предвидува дека во иднина ќе биде задолжително и за сите трговски друштва.

Güncel Group, со своето искуство им нуди професионална поддршка на компаниите во рамките на Меѓународни стандарди на финансиски извештаи.

Güncel Group, со ревизорска методологија, со своето искуство во различни сектори на клиентите им нуди услуги за здобивање со транспарентни, доверливи и перманенетни информации.

Внатрешни и надворешни ревизорски услуги

Во нашата земја, во услови на значајно развивање на полето на корпоративното управување, внатрешно ревизорските активности претставуваат значаен извор, и се повеќе се зголемување значењето на истите.

Güncel Group, на компаниите кои процедурално го воведуваат механизмот на внатрешна ревизија , им нуди поддршка да го вргадат, имплементираат и развиваат истиот.

Јавни понуди и ревизорски услуи

Денешните компании кои се стремат кон интеграција на глобалната економија, да обезбедат финанасиски извори и капитал,се служат со јавни понуди.

Güncel Group, во рамките на давање јавни понуда на компаниите, им дава консалтинг услуги со кои ги штити интересите и на акционерите и на управителите.