Vergi Hizmetleri

 

Güncel Group, yasal gereklilikleri sıkı bir şekilde yerine getirirken, şirket yönetimine sürekli ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlamak için etkili muhasebe sistemleri oluşturur. Şirket faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gözden geçirir, potansiyel riskleri belirler ve çözüm önerileri sunmak için uygun bir altyapı oluşturur.

Mali Mevzuat ve Tabloların Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunan Güncel Group, şirketlerin operasyonlarını yasal düzenlemelere uygun olarak değerlendirir, yöneticilerle iş birliği yaparak riskleri belirler ve çözüm önerileri sunar.

Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

Şirketlerde muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması, uygulanması ve denetlenmesi önemli bir süreçtir. Bu sistemler, şirketin finansal durumunu izlemek, raporlamak ve yönetmek için gereklidir. Ayrıca, mükelleflere ait ek düzen hesap planına uygun hesap planlarının oluşturulması, finansal kayıtların doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

Merkez, şube ve iş yeri açılışlarına ilişkin kayıt ve sicil işlemlerinin yapılması da şirketlerin operasyonlarının yasal çerçevede yürütülmesi için önemlidir. Bu işlemler, ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlar ve şirketin resmi olarak tanınmasını sağlar.

Yasal defterlerin tasdiki, kaydı ve yazdırılması da mali açıdan şirketler için önemlidir. Bu defterler, şirketin mali durumunu ve performansını belgelemek için kullanılır ve vergi beyannamelerinin hazırlanmasında temel teşkil eder.

Maaş bordrolarının hazırlanması da bir diğer önemli süreçtir. Bu süreçte, çalışanların maaşları, primleri ve diğer ödemeleri hesaplanır ve ilgili kurumlara bildirilir. Bu işlem, hem çalışanların haklarını korumak hem de şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için önemlidir.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi de şirketlerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için gereklidir. Bu süreçte, şirketin yıllık geliri ve karı hesaplanır ve vergi beyannamesi ilgili vergi dairesine sunulur.

Muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi de vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için önemlidir. Bu beyannamelerde, şirketin çalışanlarına ödediği ücretler ve bu ücretler üzerinden hesaplanan vergiler bildirilir.

KDV ve sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi, şirketlerin KDV yükümlülüklerini yerine getirmesi için önemlidir. Bu beyannameler, şirketin satışları üzerinden hesaplanan KDV'nin bildirilmesini sağlar.

BA-BS formlarının hazırlanması ve beyan edilmesi, şirketlerin Bağ-Kur ve sigorta primlerini düzenli olarak ödemesini sağlar. Bu formlar, çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak için önemlidir.

Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi de şirketlerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi için önemlidir. Bu beyannamelerde, şirketin belirli işlemlerinden alınan damga vergisi bildirilir.

Ticaret sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şirketin ticari faaliyetlerini yürütmesi için gereklidir. Bu işlemler, şirketin ticari sicil kaydının yapılmasını sağlar ve ticari olarak faaliyet göstermesine izin verir.

İşe giriş ve işten ayrılmalara ilişkin kanuni bildirimlerin hazırlanması da çalışanların haklarını korumak ve şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için önemlidir. Bu bildirimler, işe alım ve işten çıkış süreçlerini düzenler ve ilgili kurumlara bildirimlerin yapılmasını sağlar.

Sosyal güvenlik bildirgelerinin düzenlenmesi, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunmasını sağlar. Bu bildirgeler, çalışanların sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesini sağlar ve sosyal güvenlik kurumlarına bildirimlerin yapılmasını sağlar.

Mali mevzuattaki değişikliklerin vergi sirkülerleri aracılığıyla güncel olarak bildirilmesi, şirketlerin yasal değişiklikleri takip etmesine yardımcı olur. Bu sirkülerler, şirketlere vergi ve mali konularda güncel bilgiler sağlar ve uygun önlemlerin alınmasını sağlar.

Mali tabloların analizi ve yönetime sunulması, şirketin finansal performansının değerlendirilmesine ve karar alınmasına yardımcı olur. Bu analizler, şirketin mali durumunu anlamak ve iyileştirmek için önemlidir.

Avrupa Birliği destekli hibe ve çerçeve program projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ile denetimi konusunda danışmanlık hizmetleri, şirketlerin AB projelerinden maksimum fayda sağlamasına yardımcı olur. Bu hizmetler, proje finansmanının yönetimi ve hesaplanması, proje bütçesinin izlenmesi ve mali raporların hazırlanması gibi alanlarda destek sağlar.

Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksikliklerin ve hataların tespiti, şirketin belgelerinin düzenli ve doğru olmasını sağlar. Bu inceleme, şirketin belge yönetimi süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olur ve mevzuata uygunluğunu sağlar.

Bu hizmetler, Güncel Group'un müşterilerine sunduğu kapsamlı danışmanlık hizmetlerinin bir parçasını oluşturur ve şirketlerin mali mevzuata uygun ve etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri