Limited Şirket Hisse Senetlerinin Satışından Elde Edilen Kazanç Vergiye Tabi Midir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yapılan değişiklikler sonrası limited şirketlerin hisse senedi çıkarabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Limited şirket hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda gelir vergisi istisnası kapsamına girip girmediğine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. A. TTK’da Limited Şirket Hisse Senetleri TTK’nın 593/2’nci maddesi şu şekildedir: “Esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir. Ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya bütün ortakları kapsayacak biçimde düzenlenmiş rekabet yasağının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının, bu senetlerde açıkça belirtilmesi gereklidir.” Bu hükme göre, limited şirketlerin hisse senedi çıkartması mümkündür. B. GVK’da Yer Alan İstisna 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 80’inci maddesinde, “İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançların değer artışı kazancı olduğu” belirtilmiştir. Bu hükme göre, iki yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisnadır. C. Limited Şirket Hisse Senetlerinin İstisna Karşısındaki Durumu 6362sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3/o maddesinde menkul kıymetler; para, çek, poliçe ve bonohariç olmak üzere paylar, pay benzeri diğer kıymetler söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları ile borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları olarak tanımlanmıştır. Öte yandan, TTK’nın beşinci kısmında anonim şirketlerin pay senetleri ‘’Menkul Kıymet” başlığı altında düzenlenmişken limited şirketlerin pay senetlerine bu kanunun altıncı kısmının ‘’Ortakların Hak ve Borçları” başlıklı üçüncü bölümünde yer verilmiştir. TTK’nın 593’üncü maddesine ilişkin gerekçede “Tasarı bir yenilik getirmekte, esas sermaye payının ispat aracı olan bir senede veya nama yazılı senede bağlanabilmesine olanak tanımaktadır. Esas sermaye payını içeren nama yazılı senet çıkarılması, paya devir ve dolayısıyla dolaşım kolaylığı sağlamaz; Tasarının 595 ve devamı maddelerindeki hükümleri gene geçerli olmakta devam eder ve uygulanır; kanunî bağlam varlığını aynen sürdürür. Bu olanak, limited şirket esas sermaye payını ne anonim şirket payına dönüştürür ne de yaklaştırır. Sadece ispatı ve gereğinde (limited şirkete ilişkin hükümler çerçevesinde) payın devrinde bazı kolaylıklar sağlayabilir.” denmektedir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, limited şirket payları anılan maddenin uygulamasında menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceğinden, limited şirket ortaklarının hisse senetlerinin satışının GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinde yer alan hisse senetlerine ilişkin istisnadan yararlanması mümkün değildir. *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın