2014 Yılında Uygulanacak Nisbi Ve Maktu Damga Vergisi Tutarları Belli Oldu

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun – Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, – 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükümleri yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2013 yılı için yeniden değerleme oranını % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit ederek ilan etmiştir. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı için tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar 57 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Öte yandan, 57 No.lu Tebliğ ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ise, 2013 yılında uygulanan tutar yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 1.545.852,40 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. 2014 yılında uygulanacak nisbi ve maktu damga vergisi tutar ve oranlarını gösteren (I) sayılı Tablo aşağıdadır.

Yorum Yapın