2014 Yılında Uygulanacak Olan Ve Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlar Belli Oldu

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı, yayımladığı 432 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan ve Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarlar ve hadleri, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle belirlemiştir. 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler aşağıda belirtilmiştir:

Yorum Yapın