2017 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri Ve Tutarları

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi mevzuatında yer alan yeni vergi hadleri ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. 1. Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı; 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir. 2. Hizmet erbabına işyeri dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14,00 TL olarak belirlenmiştir. 3. Engellilik indirimi tutarları Engellilik derecesi İndirim Tutarı Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş hizmet erbabı) 900 TL İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş hizmet erbabı) 470 TL Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş hizmet erbabı) 210 TL 4. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir. 5. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir. 6. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirleri için 30.000 TL olarak uygulanacaktır. 7. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir. 8. 2017 yılında ÜCRET GELİRLERİNE uygulanacak gelir vergisi tarifesi Gelir dilimi Vergi oranı 13.000 TL’ye kadar % 15 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35 9. 2017 yılında ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE uygulanacak gelir vergisi tarifesiGelir dilimi Vergi oranı 13.000 TL’ye kadar % 15 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20 70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27 70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35 10. 2017 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı1.865.946,80TL’dir. 11. 2017 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları aşağıdadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (288,60 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (51,40 TL) 2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar (39,70 TL) bb) Gelir tabloları (19,10 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (19,10 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (51,40 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (68,60 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (33,90 TL) bd) Muhtasar beyannameler (33,90 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (33,90 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (68,60 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (25,30 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (25,30 TL) f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler. (40,20 TL) SaygılarımızlaGüncel Group Vergi Hizmetleri*Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın