Derneklerin Nisan Ayı Sonuna Kadar Yapacakları Yıllık Bildirim Nelerdir?

Dernekler yılsonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçları ile ilgili düzenleyecekleri beyannameyi bağlı oldukları mülki amirliğe her yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle yükümlüdürler. Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kullanıcısı olan dernekler elektronik ortamda beyannamelerini doldurabilecekleridir. Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kâğıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçlan itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. DERBİS üzerinden beyanname ve bildirimlerini veren DERBÎS kullanıcılarının, bu beyanname ve bildirimlerin ayrıca çıktısını alarak ilgili Mülki Amirliğine getirmelerine gerek bulunmamaktadır. Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24.00’den önce tamamlanmış olması gerekmektedir. DERBÎS kullanıcısı olmayan dernek yöneticilerinin dernekler yönetmeliği ile düzenlenen beyannamenin bir örneğini www.dernekler.gov.tr internet sayfasındaki ‘Bildirim ve Ekler’ linkinden temin ederek doldurduktan sonra, 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Zamanında verilmeyen beyannameler için 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/L maddesi gereğince “19. madde de belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri 759 TL idari para cezası ile cezalandırılır. Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; Beyannamenin 7. bölümü doldurulurken derneğin defterlerinin hangi usulde tutulduğu doğru olarak işaretlenmeli ve buna göre ‘Gelirler’ ve ‘Giderler’ bölümleri bir önceki yılın devreden hesapları da dikkate alınarak doldurulmalıdır. Şubelerin, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamenin bir örneğini bağlı bulundukları derneğin genel merkezine de vermeleri gerekmektedir. Dernek Genel Merkezleri ise, beyanname verme süreleri dolmadan iki ay önce şubelerine ait beyannameleri alacaklar ve bu şekilde şubelerinden derledikleri tüm bilgileri içeren dernek beyannamelerini mülki idare amirliğine vereceklerdir. Doldurulan beyannamenin yönetim kurulu tarafından incelenerek onaylanması ve onaylandığına dair kararın tarih ve sayısının beyannamenin sonundaki ilgili bölüme mutlaka yazılması gerekmektedir. 31 Mart 2005 Tarihli ve 25772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 01 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren 83’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince, Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri bulunması halinde derneğin internet sayfasında yayımlamaları gerekmektedir. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın