Elektrik Üretim Lisans Harçları Yürürlüğe Girdi, İlk Bildirim Ve Ödeme 2014’De Yapılacak

Bilindiği üzere, 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6456 Sayılı Kanunun 17. Maddesiyle Harçlar Kanuna ekli (8) sayılı tarifenin “XV-Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı bölümüne aşağıdaki hüküm eklenmiştir;“XV- Elektrik üretimi lisans harçları: Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için): Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.” Bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6456 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 113. maddesinin sonuna 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir: “Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90’ı, haziran ayının sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır. Hesaplanarak aktarılan bu tutarlar, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine ayrılacak payların hesabında matraha dâhil edilmez.” Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmaların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Elektrik Üretimi Lisans Harcı ödemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 04.04.2014 tarihli ve 13 Sıra No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri’nde, elektrik üretimi lisans harcının bildirimi ve ödenmesi konusunda açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Sirkülerde yapılan açıklamalara göre; – Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde (1 Nisan – 25 Nisan) verilecek Harç Bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatı bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu düzenleme 1.1.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, elektrik üretim lisansına sahip firmalarca 1-25 Nisan 2014 tarihine kadar Harç bildirimi verilerek, 2013 yılında elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatının bildirilmesi ve bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir. – Harç bildiriminin, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretiminin farklı illerde yapılması halinde her bir il için ayrı ayrı düzenlenecek olup, aynı ilde birden fazla hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapılması halinde ise, bir adet düzenlenecek ancak, her bir üretim tesisine ait gayrisafi iş hasılatının ayrı satırlarda bildirilecektir. – Bir örneği ekte yer alan elektrik üretimi lisans harcı bildirimi, elektrik üretimi yapılan tesisin bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda da verilebilecektir. – Elektrik üretim tesisinin bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, Harç Bildirimi bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi dairesinde bulunması halinde ise Harç Bildirimi elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç tahsiline yetkili vergi dairesine verilecektir. – Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi ve tahakkuk eden harcın süresinde ödenmemesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yorum Yapın