Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları Belirlendi

Kar Payı Tebliği (II-9.1) ile Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 27) yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni tebliğ ile kar payı avansı uygulamasına ilişkin hükümler yeniden kaleme alınmıştır. Düzenlemelerde köklü bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak, dağıtılabilecek kar payı avansının belirlenmesi esası değiştirilmiştir. Tebliğ hükümleri aşağıda incelenmiştir. a) Kar payı avansı dağıtım esasları Payları borsada işlem gören ortaklıklar, ara dönem finansal tablolarında yer alan karlarını esas alarak, nakden ve taksitlendirme yapmadan kar payı avansı dağıtabilirler. Bu şekilde avans dağıtmak isteyen şirketlerin esas sözleşmelerinden hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki vermeleri zorunludur. Anılan genel kurulda, eğer ara dönemde yeterli kar oluşmazsa veya zarar meydana gelirse, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun da karara bağlanması gereklidir. Genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verildiğinde, yönetim kurulun kararını (dağıtıp, dağıtmama kararı), en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibariyle Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık tarafından kamuya duyurması zorunludur. Ortaklıklarda kar payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı avansı dağıtılamaz. Kar payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. b) Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanması Dağıtılacak kar payı avansı, belirli limiti geçemez. Bu limit aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Net Ara Dönem Karı(-) Yasal Yedekler(-) Statü Yedekleri(-) Geçmiş Yıllar ZarlarıDağıtabilir Karx 0,50Maksimum Dağıtılabilecek Tutar

Her hesap döneminde yukarıdaki maksimum dağıtılabilecek tutar hesaplanır. Yıllık bazda ise verilebilecek kar payı avansı tutarı, – Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından, – İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz. Aynı hesap dönemi için birden fazla sayıda kar payı avansı ödemesi yapılır. Ancak, bu ödemelerde yukarıdaki genel sınır aşılamaz. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kar payı avansı verilemez ve dağıtılamaz.

Yorum Yapın