Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranını Belirlenmiştir

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazet’de Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarına uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlenmiştir. 30/12/2018 tarihli ve 537 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanın Eki Kararda; MADDE 1– (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No Tu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir. MADDE 2– (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorum Yapın