Sayısal Loto Bayiliği Yapan Limited Şirketlerde Vergilendirme

Uygulamada, limited şirketlerin sayısal loto bayiliğinden elde ettikleri komisyon, prim ve diğer gelirlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı, bayilik nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmeyeceği ve müşterilere ödenen ikramiyelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususlarında tereddütlerle karşılaşılmaktadır. Sayısal loto bayiliği yapan limited şirketlerin KVK, KDV ile Veraset ve İntikal Vergisi karşısındaki durumu aşağıda belirtilmiştir. 1) KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesine göre; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabi olup söz konusu kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançları gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Aynı Kanunun “Vergi kesintisi” başlıklı 15. maddesinde; “(1) Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar: …g) Başbayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.” hükmü yer almaktadır. 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, söz konusu vergi kesintisi oranı %15 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, sayısal loto bayiliği yapan limited şirketlerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri komisyon, prim ve benzeri gelirler üzerinden, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

2) KDV YÖNÜNDEN: KDV Kanununun; – 1/3-b maddesinde, her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanmasının KDV ye tabi olduğu, – 23/a maddesinde, spor toto oyununda ve milli piyango dahil her türlü piyangoda oyuna ve piyangoya katılma bedelinin özel matrah şekline tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, her türlü şans ve talih oyunlarında KDV’nin mükellefi bu oyunları tertipleyen kurum ve kuruluşlar olup, özel matrah şekline tabi bu faaliyetlerde KDV’nin tamamı önceki aşamada bu kurum ve kuruluşlar tarafından beyan edilip ödenmektedir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/l) bölümünde, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanların KDV mükellefi olmayacakları, bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyetin sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacağı belirtilmiştir. Buna göre, sayısal loto oyunu oynatılması karşılığında alınan bedellere ilişkin KDV bu oyunu tertipleyen Kurum olan Milli Piyango İdaresi tarafından önceki safhada beyan edilerek ödendiğinden, sayısal loto bayiliği yapan limited şirketlerin bu faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Limited şirketlerin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetleri bulunması halinde ise, sayışla loto faaliyetinden elde edilen gelirlerin yalnızca 1 No.lu KDV Beyannamesinin 42. satırında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı da aynı görüşte bulunmaktadır. (GİB. Antalya VDB.nin 29/08/2013 tarihli ve 49327596-125[KVK.ÖZ.2012/13]-222 sayılı özelgesi)3) VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ YÖNÜNDEN: 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, şans oyunlarında kazanılan ikramiyeler ivazsız intikal kapsamına girdiğinden, veraset ve intikal vergisine tabi bulunmaktadır. Aynı Kanunun 4/e maddesinde ise, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 3.244 TL’sinin ( 2013 yılı için) vergiden istisna edileceği, aynı Kanunun 16. maddesinin son fıkrasında da 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin %10 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir. Öte yandan, 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ” Vergi Muafiyeti” başlıklı 53. maddesinde; “İdarenin hasılatı ile bilet, kupon, ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Milli Piyango İdaresi tarafından tertip ve çekilişi düzenlenen şans oyunlarında kazananlara ödenen ikramiyeler veraset ve intikal vergisine tabi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili olarak verilen bir özelgede; “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler sonucu kazananlara ödenecek ikramiyelerin istisna tutarını aşması halinde, aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi kesintisi yapılması ve kesilen vergilerin, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların düzenlendiği tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Milli Piyango İdaresi tarafından tertip ve çekilişi düzenlenen şans oyunlarında kazananlara ödenen ikramiyeler veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır.” Şeklinde idari görüş bildirilmiştir ((GİB. Antalya VDB.nin 29/08/2013 tarihli ve 49327596-125[KVK.ÖZ.2012/13]-222 sayılı özelgesi)

Yorum Yapın