Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümüne istinaden tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin (serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulup faaliyette bulunan şirketler de dahil), bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri (transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler), kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (“Ek 2 Formu”) doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde göndermeleri gerekmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde bulunan şubelerinin ve yurt dışı şubelerinin ayrıca yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlama ve dolayısıyla ayrıca Ek 2 formu doldurma yükümlülükleri yoktur. EK 2 Formunda sadece ilişkili kişilerle yapılan işlemler (yani transfer fiyatlandırması ile ilgili işlemler) “kontrol edilen yabancı kurum” ve “örtülü sermayeye ilişkin işlemler”e ait bilgiler beyan edilmektedir. Eğer yıl içinde bu sayılan üç tip işlemden hiçbiri gerçekleşmemişse EK 2 Formu doldurulmayacak ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine gönderilmesine gerek kalmayacaktır. Ancak sayılan üç tip işlemden (“ilişkili kişilerle işlemler”, “kontrol edilen yabancı kurum”, “örtülü sermaye”) sadece bir tanesi bile mevcut ise Ek 2 Formu doldurulup vergi dairesine beyan edilmek zorundadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilmesi gereken Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu’nun (“Ek 2 Formu”) doldurulması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

I-TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde sadece 2016 yılında işlem yapılan ilişki kişilere dair bilgiler doldurulacaktır. 6728 sayılı Kanun’’un 59’uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “İlişkili kişi” tanımının çerçevesi yeniden belirlenmiş olup “İlişkili kişi” kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfusu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılan tüm işlemler, ilişki kişilerce yapılmış sayılır. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az yüzde 10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

II-İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Yapılan İşlemlerin Toplamı

Yukarıdaki tabloda 1,2,3,4, ve 5 nolu satırların olduğu kısımların alım sütunu bölümüne ilişkili kişilerden alınan hammadde –yarı mamul, mamul ticari mallari gayrimaddi haklar, kiralamalar ve 5 nolu satıra da bunların dışında kalan diğer alımlar KDV HARİÇ tutarları ile yazılacaktır. Aynı şekilde ilişkili kişilere satılan hammadde-yarı mamul, mamul ticari malları gayrimaddi haklar, kiralamalar ve 5 nolu satıra da bunların dışında kalan diğer satımlar KDV HARİÇ tutarları ile yazılacaktır. Formda, mal/hizmet alım-satımlarında iadeler, iskontolar, diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutar yazılacaktır. Tablonun “Hizmetler” kısmına ait inşaat-onarım-teknik-araştırma ve geliştirme-komisyon ve diğer kısma ait yerlerde yukarıdaki açıklamaların aynısı geçerli olacaktır. Kurum ortaklarına ödenen maaş, huzur hakkı ödemeleri ile şirket ortağı olan veya olmayan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, limited şirketlerde müdürlere ödenen huzur haklarının da Ek 2 Formuna dahil edilmesi gereklidir. Şirket ortaklarına ödenen kar paylarının EK 2 formu ile bildirilmesine gerek yoktur. Tablonun mali işlemler bölümünde 10. satır olan ödünç para-kredi ve faiz satırının alım bölümü ortaklardan alınan nakit paraları ifade etmektedir. 10. satırın alım sütununa 331 Ortaklara Borçlar Hesabının 31.12.2016 bakiyesi ve hemen yanına ortaklara ödenen faiz varsa söz konusu faiz tutarı yazılacaktır. Tablonun 10. satırın satım sütunu ise ortaklara verilen borçları ifade etmektedir. Bu satıra 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının 31.12.2016 bakiyesi yazılacaktır. 31.12.2016 tarihi itibariyle 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının bakiyesi 0 (sıfır) olabilir ancak ortaklara verilen borç para için yıl sonunda bir adat faizi yapıldıysa yani ortağa yıl içinde verdiğimiz nakit para karşılığında yıl sonunda bir faiz hesaplaması yapıp ortağa faiz faturası kesmiş isek, bu faturanın KDV hariç tutarını 131 bakiyesinin hemen yanına yazmalıyız. Tablonun 11,12,13,14,15 ve 16. satırları da yukarıdaki açıklamalara göre doldurulacaktır.

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

III-TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Tablonun yukarıdaki kısmına ise alım sütunlarının toplamı ve satım sütunlarının toplamı yazılacaktır. imalat yapan firmaların Maliyet Artı Yöntemini, İmalat yapmayan alım-satım yapan firmaların Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemini seçmesi daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

KURUMUN YURT DIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

IV-KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölüm, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde, kontrol edilen yabancı kurumlar (yani sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olunan yurtdışı iştirakler) için doldurulması gerekmektedir.

Tablodaki sütunlar itibarıyla, iştirak edilen her bir yurtdışı iştirak için ayrı ayrı olmak üzere, yurtdışı iştirakin;

  • Unvanı,
  • Kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke,
  • Toplam gayrisafi hasılatı

ile yurtdışı iştirakte kurumun sermaye, oy veya kâr payı oranı (hangi oran daha yüksekse o oran dikkate alınacaktır) yazılacaktır.

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

V-ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Bu tablo sadece kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borç bulunması halinde borcu alan tarafından doldurulması gereken bir tablodur. Öte yandan, transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler tablosunda “Mali İşlemler” bölümünde hem ilişkili kişilerden alınan borçlar (üç kat özsermaye sınırının altında olan borçlanmalar da dahil olmak üzere) hem de ilişkili kişilere verilen borçların bakiye ve faiz bilgileri belirtilmek durumundadır.

Eğer, 31.12.2015 tarihi itibariyle 331 Ortaklara Borçlar Hesabı alacak bakiyesi veriyor ise örtülü sermaye şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmadan bu tablo mutlaka doldurulmalıdır. Tablonun Toplam Faiz Giderleri kısmına 2016 yılı boyunca sadece ortakla ilişkili kişilerden alınan borçlara ödenen faizler yazılacaktır. Aynı şekilde kur farkı giderlerine de ortak veya ortakla ilişkili kişilerden alınan borçlara ödenen kur farkı giderleri yazılacaktır. Tablodaki, – “Aktif Toplamı”: Kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. – “Toplam Borçlar”: Kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. – “Öz Sermaye Tutarı”: Kurumun öz sermayesi bu tabloda yer alan Aktif Toplamı ve Toplam Borçlar dikkate alınarak, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “12.1.5” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacaktır. – “Toplam Faiz Giderleri”: Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan faiz giderlerinin toplamı yazılacaktır. – “Toplam Kur Farkı Giderleri”: Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan kur farkı giderlerinin toplamı yazılacaktır. “Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı”: İlgili hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarı yazılacaktır. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin “Örtülü Sermaye Tutarı” ile ilgili açıklamalar içeren 12.1.6. Bölümünde avanslarla ilgili olarak yapılan açıklamalar şöyledir: “Öte yandan, gelecekte yapılacak bazı mal ve hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan ya da verilen değerleri ifade eden avanslar, sipariş yöntemi ile mal alan işletmenin, sipariş ettikleri iktisadi değerlerin üretiminde üretici işletmeye finansman imkanı sağlamak amacıyla verilebileceği gibi, satış fiyatını düşük tutmak veya satış garantisi sağlamak amacıyla da verilebilmektedir. Avanslar hangi amaçla verilirse verilsin işletmeye finansman imkanı sağladığı açıktır. Dolayısıyla, alınan avanslar da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alınacaktır. Ancak, inşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen istihkak bedellerinin avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru olarak dikkate alınması söz konusu değildir.” Tebliğdeki açıklamalara göre ilişkili kişilerden alınan avanslar da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alınacaktır. EK 2 FORMUNU VERMEMENİN, EKSİK VEYA HATALI DÜZENLEMENİN CEZASI Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formunu (“Ek 2 Formu”) hiç vermeyen kurumlar vergisi mükelleflerine VUK Mükerrer Madde 355’in birinci fıkrasına göre 1.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir. Ek 2 Formunun eksik/hatalı düzenlenmesi halinde VUK Madde 352 – II. Derece usulsüzlükler arasında sayılan “vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması” fiili işlenmiş olacağından 70 TL II. Derecede usulsüzlük cezası (sermaye şirketleri için) kesilebilecektir. KDV, ÖTV, BSMV VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ FORMDA NASIL BİLDİRİLECEKTİR KDV ve ÖTV, BSMV ve Özel İletişim Vergisi gibi diğer işlem vergilerinin Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formunda (“Ek 2 Formu”) belirtilecek tutarlara dahil edilmemesi, tutarların işlem vergisiz olarak belirtilmesi gereklidir. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın