Yeminli Mali Müşavirler Artık Vergi Dairesine Gitmeyecek

27 Mart 2019 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirler Niçin Vergi Dairesine Gidiyor? “ başlıklı makalemde; “toplum 5.0” uygulamalarının tartışıldığı bir dönemde ülkemizde teknolojik gelişmelerin öncülüğünü Hazine ve Maliye Bakanlığı başarılı bir şekilde yapmakta iken, hala ilgili mevzuat hükümleri nedeniyle ”Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen Katma Değer Vergisi iadesi tasdik raporlarının ilgili vergi dairelerine veya mal müdürlüklerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilmesinin” bir zorunluluk olduğundan ve gelinen noktada bu uygulamanın artık sürecini doldurduğu, yerini e-uygulamalara bırakması ve söz konusu raporların da internet uygulamaları üzerinden sisteme yüklenmesi uygulamasına bir an evvel geçilmesi konusunda ilgililerin dikkatini çekmeye çalışmıştık. Sanırım başarılı da olduk ki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra 13.11.2019 tarihinde “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında 1 no.lu Sirküler”i yayımladı. Yeminli Mali Müşavirlerin ilgili düzenleme çerçevesinde düzenleyecekleri tasdik raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi üzerinden verebileceklerini açıkladı. Yapılan bu açıklama ile 01.06.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan “Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” uygulanmaya başlamıştır. Düzenleme gereğince artık Yeminli Mali Müşavirler vergi dairesine gitmeden tüm Katma Değer Vergisi iade raporlarını internet vergi dairesi üzerinden sisteme yükleyebileceklerdir. Söz konusu uygulama 15.11.2019 tarihden itibaren ihtiyari olarak uygulanabilecek olup, 02.04.2020 tarihden itibaren ise zorunlu olarak uygulanacaktır. Uygulamada elektronik olarak eklenebilecek dosyalar toplamda 5 megabaytı aşamayacaktır. Bu nedenle sisteme yüklenecek eklerin bu sınır dikkate alınarak yüklenmesi gerekecek, bu sınırı aşan eklerin ise kâğıt ortamı üzerinden vergi dairesine ibrazı gerekecektir. Ancak söz konusu sınır aşılmamış olsa bile vergi dairesinin belirleyip isteyeceği ve yasal süre vereceği bazı rapor eklerinin yine onaylı ve imzalı örneğinin basılı kâğıt ortamında vergi dairesine ibrazı zorunlu hale getirilmiştir. Bu kâğıt ortamı üzerinde verilecek ekler bizzat Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilebileceği gibi, Yeminli Mali Müşavirlerin çalışanları tarafından ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile ibraz edilebilecektir. Yapılan düzenleme tarafımızdan doğru ve yerinde bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar rapor internet vergi dairesinden verilmiş olmasına rağmen bazı eklerin kâğıt ortamda verilmeye devam edilmesi gerekmekte ise de söz konusu uygulamanın geçici bir süre için olacağını ve zaman içinde işlemin tamamen internet vergi dairesi üzerinden yapılacağını umut etmekteyiz. Kaldı ki bu uygulamada bile rapor eklerin bizzat Yeminli Mali Müşavir tarafından verilmesi kaldırılmış, çalışanlar tarafından verilebileceği gibi iade taahhütlü posta yolu ile de ibraz edilmesinin yolu açılmıştır. Yeni ve güzel bir uygulama hem bizlerin hem de vergi idaresinin işlemlerini kolaylaştıracak ve bir zahmeti ortadan kaldıracaktır. Ne diyelim hepimize hayırlı olsun, mevzuatı hazırlayanların ellerine sağlık!

Yorum Yapın