2014 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; – İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.”, – Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükümleri yer almaktadır. yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı yayımladığı 43 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) oranında artırarak tespit etmiş bulunmaktadır. Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir: Motorlu Taşıtlar Vergisi TarifeleriA- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Yorum Yapın