2014 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belli Oldu

1. İstisna Tutarları Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4. Maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 45 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2013 yılı için % 3,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak, • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL), • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL, • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL, olarak belirlenmiştir. 2. Vergi Tarifesi Matrah Dilim Tutarları 7338 sayılı Kanunun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …”hükmüne yer verilmiştir. 45 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesinin 2014 yılında uygulanacak matrah dilim tutarları 2013 yılı için % 3,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. 1/1/2014 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 3. Muris veya Tasarrufu Yapan Şahsın İkametgâhı Tespit Olunamaması Durumunda Beyannamenin Verileceği Yer Vergi Dairesi 7338 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) fıkrasında, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhı tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisinin Maliye Bakanlığının tayin edeceği yer vergi dairesince tarh olunacağı; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında da, beyannamelerin 6 ncı maddenin (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Bakanlığına verileceği hükme bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı madde hükmünün verdiği yetkiye dayanarak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhı tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine verilmesini uygun görmüştür. Konu ile ilgili olarak 45 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklamalar yapılmıştır.

Yorum Yapın