2018 Yılı Vergi Oranları Güncellendi

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete-Mükerrer’de gelecek takvim yılı içerisinde vergilendirme esas tarifeleri yeniden belirlenmiştir. Gelir Vergisi Genel Tebliğ (No:302) ;

  • 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

14.800 TL’ye kadar % 15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası % 27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası % 35

  • 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 4.400 TL, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL
  • 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları; – Birinci derece engelliler için 1000 TL, – İkinci derece engelliler için 530 TL, – Üçüncü derece engelliler için 240 TL,
  • 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; – Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, – Diğer yerlerde 4.900 TL,

Tebliğe ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No:490) ;

  • 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.
  • Bilanço esasıne göre defter tutma hadleri;

Yıllık Alış Tutarı 190.00, Yıllık Satış Tutarı 260.000, Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı 100.000, İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000’dir Tebliğe ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız. Tebliğ ekine ulaşmak için tıklayınız. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ (No:62) ;

  • 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğe ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ ekine ulaşmak için tıklayınız.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ (No:80) ;

  • 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğe ilişkin detaylara ve eke ulaşmak için tıklayınız.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ (No:49) ;

  • 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

Tebliğe ilişkin detaylara, tarife tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ (No:49) ;

Tebliğe ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın