Alışverişlerde TC Kimlik Numaranızı Vermek Zorunda Değilsiniz!

Hepimiz mutlaka yaşamışızdır, alışveriş sırasında ödeme ile ilgili kişi fatura düzenlemek için adımızı soyadımızı ve cep telefon numaramızı sormakta buna göre fatura düzenleyebileceğini söylemektedir. İnsan “adım soyadım tamam ama cep telefonum neden?” diye sormadan edemiyor. Faturaya ve faturanın düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Vergi Usul Kanunu’nda, fatura, “…satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgedir” şeklinde tanımlanmıştır. Fatura vermek ve istemek zorunda olanlar da yine Kanunda belirtilmiştir. Buna göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, • birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, • serbest meslek erbabına, • kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, • defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve • vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu sayılanlar dışında kalanların da, tüccarlardan satın aldıkları mal veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2016 yılı için 900 TL’yi geçmesi veya 900 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde malı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. Kanun hükümlerine göre usule uygun bir faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunması gerekmektedir: • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, • Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. Yukarıda yer aldığı üzere, Kanun’a göre faturada adına fatura düzenlenen kişinin TC kimlik numarasının ve/veya cep telefonu numarasının mevcut bulunmasına ilişkin hiçbir ifade bulunmamaktadır. Hatta Maliye Bakanlığı konuya ilişkin vermiş olduğu özelgelerde de “fatura düzenlenmesinde Kanunun öngördüğü bilgilerin eksiksiz yer almasının yeterli olduğu, bu durumda nihai tüketicilere yapılan satışlarda düzenlenecek faturalar için kanunda belirtilen fatura düzenlenmesine ilişkin kurallara uyulması şartı ile nihai tüketicinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının belirtilme mecburiyeti bulunmadığı”nı belirtmiştir. Alışveriş yaptığımız firmalar kendi işlemlerinde kolaylık sağlamak, arşiv oluşturmak, gerektiğinde müşterilerine ulaşmak isteğiyle kanunen zorunlu olmayan bilgileri müşterilerinden istemektedirler. Onlar istesinler biz vermek zorunda değiliz. Çünkü konuya ilişkin hiçbir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

Yorum Yapın