Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2018 Yılı Esas Ve Uygulamaları Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 24010506-010.06-E. 6249622 sayı ve 20/06/2018 tarihli Genelgede; 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 75 inci madde eklenmiştir. Yine, anılan maddede 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için uygulanacak olan asgari ücret destek tutarının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup; 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar 3,33 TL, ikinci fıkra uyarınca birinci fıkranın (a) bendi kapsamında tespit edilen prime esas günlük kazanç tutarı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180 TL olarak kararlaştırılmıştır. 1/1/2018 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER1/1/2018 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 2017 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. 2017 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 120 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2017 yılından önce kanun kapsamına alınmış ancak 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde sigortalı çalıştırmamış veya 2017 yılının en son bildirim yapılan ayından 2017 yılı Aralık ayı/dönemi sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında Kanunun geçici 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanacağından, bu gibi işyerleri bakımından uygulama bu genelgenin “2- 2018 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” bölümündeki usullere göre yürütülecektir. 2018 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERKapsama Giren Sigortalılar; Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı faydalanılabilecektir. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması; 2018 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir. Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 30/11/2018 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2018 yılının ilgili ayma ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır. 2018 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2017 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde hiç bildirim yapılmayan işyerleri için, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2018 yılında tescil edilen işyerlerinde 120 TL (0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 240 TL,), 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180 TL ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır. İlgili Genelge detayına ve örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın