Danıştay Karar Verdi: Artık ÖTV, BSMV, ÖİV İle Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri

30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10. bölümünün özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmı, Danıştay 7. Dairesi’nin 23.12.2011 tarihli ve E. No:2009/2636, K. No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edilmiş, Maliye Bakanlığı’nın bu karara ilişkin temyiz ve düzeltme talepleri ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarihli ve E. No: 2012/262, K. No: 2013/512, 28.05.2014 tarihli ve E. No:2014/351, K. No: 2014/526 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Buna göre; Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi ile Şans Oyunları Vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında bulunmaktadır. Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusu aynen aşağıdadır: “26.06.2012 tarihli duyuruda,-5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10 uncu bölümünün özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmının Danıştay Yedinci Daire Başkanlığının 23.12.2011 tarihli ve Esas No:2009/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edildiği,-Söz konusu Kararla, 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10 uncu bölümünün kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme sürelerinin mali tatil sebebiyle söz konusu sürelerin uzamasının mümkün bulunmadığına ilişkin kısmının hukuken yok hükmünde (keenlemyekün) olduğu,-Bahsi geçen kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edildiği, temyizin neticesinin ayrıca ilan edileceğiifade edilmişti.Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarihli ve Esas No: 2012/262, Karar No: 2013/512 sayılı kararıyla temyiz talebimiz reddedilmiş, bu kararın düzeltilmesine ilişkin talebimiz de anılan Kurulun 28.05.2014 tarihli ve Esas No:2014/351, Karar No: 2014/526 sayılı kararıyla reddedilmiş bulunmaktadır.Buna göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dâhil olmaktadır.”

Yorum Yapın