Anlaşmalı Matbaa İşletmecilerinin Düzenledikleri Bilgi Formunu İnternet Üzerinden GİB’e Gönderme

Bilindiği üzere, 07.04.2005 tarih ve 25779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesinin birinci paragrafında; matbaa işletmecilerinin Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle gönderecekleri açıklanmıştır. Öte yandan, söz konusu Yönetmeliğin 14. Maddesinin birinci paragrafında ise, “Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.”hükmü yer almaktadır. Her iki düzenlemenin incelenmesinden de fark edileceği üzere, 347 No.lu Tebliğ ile Yönetmeliğin 14. Maddesi söz konusu bilgi formunun gönderileceği süre yönünden çelişmekte, Tebliğde yer alan düzenleme Yönetmeliğin 14. Maddesine aykırı bulunmaktaydı. 7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 438 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, 347 No.lu Tebliğin 3. Maddesinin birinci paragrafı, “Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.” Şeklinde değiştirilerek, Yönetmelik hükmüne uygun hale getirilmiştir. Buna göre, anlaşmalı matbaa işletmecileri, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenledikleri bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına gönderebileceklerdir. Diğer taraftan, 347 No.lu Tebliğe ekli Ek-4’te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6. maddesinin dördüncü paragrafı da yukarıda belirtilen değişikliğe paralel olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir.”

Yorum Yapın