Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisinden İndirilmesi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren bütün gelir vergisi mükellefleri, belirli şartlar dahilinde eğitim giderlerini beyan ettikleri gelirden indirebilmektedirler. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı ve gelir vergisinden indirim konusu yapılabilecek harcamaları sayan 89. Maddesinin 2. bendinde; “Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, indirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten, indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki safi irat tutarı esas alınacaktır. Bu durumda yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek gelirlerden; • Beyan edilecek gelirin %10’unu aşmaması, • Türkiye’de yapılması, • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi, şartlarıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim harcamaları indirim konusu yapılabilecektir. Hangi eğitim harcamalarının bu kapsamda indirim konusu yapılabileceği ile ilgili olarak ise 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğitim Giderleri” başlıklı bölümünde “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır. Ek olarak, 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak, vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olduklarından, mükelleflerin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait vakıf üniversiteleri tarafından tanzim edilen faturalarda yer alan eğitim harcamalarını gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek gelirlerden indirmesi mümkün bulunmamaktadır. Sonuç olarak, gelir vergisi mükellefleri kanunda yazılı şartları taşıyan eğitim harcamalarını vergiden indirebilmektedirler. Vergiden indirilmesinde en önemli hususlar, beyan edilecek gelirin %10’unu aşmaması, eğitim harcamalarının Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi gerekliliğidir.

Yorum Yapın