Elektronik tebligat dün başladı

Bilindiği üzere elektronik tebligata ilişkin yasal düzenleme Vergi Usul Kanunu ile yapılmıştır. Buna göre hüküm ile elektronik ortamda tebligat ilgili kurum ve/veya kişinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik tebligatta uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere, 27.08.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır

Söz konusu tebliğde yapılan yasal düzenleme ile aşağıda belirtilenler, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacak kişiler olarak belirlenmiştir.

  • Kurumlar vergisi mükellefleri,
  • Gelir vergisi mükellefleri,
  • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler,

Söz konusu mükellefler yasal süresi içinde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemine uymak zorundadırlar.

Söz konusu tebliğde kurumlar vergisi mükellefleri için herhangi bir ayırım gözetmeksizin tüm kurumlar vergisi mükellefleri için zorunluluk getirilmiştir. Gelir vergisi mükellefleri için ise sınırlandırma getirilerek ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu kazanç sahiplerinden de, kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler bu kapsama şimdilik dahil edilmemişlerdir. Bu şartlara uymayan kişiler ise istemeleri haline ihtiyarı olarak bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gerekli talep formlarını düzenleyerek 01.01.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Bu şekilde bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

  • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır.
  • Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

Elektronik Tebligat sistemine uymak zorunda olan mükellefler, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla, Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermek zorundadırlar.

Elektronik Tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinden itibaren zorunlu olarak başlanacak olmasına rağmen bildirimde bulunup isteyen mükelleflere 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

Yorum Yapın