Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Gelen Faturaların Giderleştirilmesi Ve KDV İndirimi

Sık karşılaşılan problemlerden biri de hesap dönemi içerisinde yapılan harcamalara ilişkin faturaların hesap dönemi kapandıktan sonra gelmesi nedeniyle yasal defterlere kayıt edilip edilemeyeceği, harcamaların gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve faturalarda yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt oluşmasıdır. A. VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 219’uncu maddesine göre, işlemlerin yasal defterlere kaydı en geç on gün içinde yapılmalıdır (Kanunda tanımlanmış bazı mükellefler bakımından 45 gün). Paralel bir düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 64/3 maddesine istinaden yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 21’inci maddesinde de yer almaktadır. Diğer yandan hesap döneminin kapanışından itibaren (hesap dönemi takvim yılı olanlar için 31.12.20XX) yıl sonu işlemleri tamamlanarak kapanış kaydı yapılmaktadır. Bu kayıttan sonra yasal defterler üzerinde yeni bir işlem yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla kapanış kaydı yapıldıktan sonra gelen faturaların ilgili oldukları yıl defterlerine kaydı mümkün değildir. Faturalar geldikleri döneme ilişkin cari yıl defterlerine yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde kaydedilmelidir. B. KURUMLAR VERGİSİ KANUN YÖNÜNDEN 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 6’ncı maddesinde kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. GVK’nın 37, 38 ve 39’uncu maddelerinin ticari kazancın tespitini dönemsellik ilkesine göre belirlediği görülmektedir. Buna göre, giderlerin ilgili oldukları hesap dönemine ilişkin ticari kazancın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. İlgili hesap döneminin ticari kazancında dikkate alınmayan bir gider unsuru, müteakip dönemde indirim konusu yapılamaz. C. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN Geç gelen faturaların bir diğer yönü de faturada yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağıdır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 29/1 maddesinde mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin yüklendikleri KDV tutarlarını indirim konusu yapabilecekleri, ancak söz konusu maddenin 3’üncü fıkrasında indirimin takvim yılı aşılmamak şartıyla faturaların deftere kaydedildiği vergilendirme döneminde yapılabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede kapanış kaydı yapıldıktan sonra gelen faturaların indirilecek KDV satırında beyan edilmesi mümkün değildir. KDVK’nın 58’inci maddesinde indirim konusu yapılmayan KDV’lerin giderleştirilebileceği hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla geç gelen faturalarda yer alan KDV’nin giderleştirilmesi mümkündür. Ancak bu noktada yukarıda belirtilen dönemsellik ilkesine uyulması gerekmektedir. D. ÖRNEK OLAY Yukarıda yer verilen açıklamaları bir örnek üzerinden ele alalım. 2013 hesap dönemine ilişkin bir gider faturasının kapanış kaydı yapıldıktan sonra ulaşması durumunda, fatura 2014 yasal defterlerinde gider hesaplarında muhasebeleştirilmelidir. Ancak, söz konusu giderin 2013 hesap döneminde dikkate alınması gerekmektedir. Bu faturanın 2014 hesap döneminde giderleştirilmesi mümkün değildir. Bize göre bu noktada yapılması gereken, geç gelen faturanın 2013 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde “Diğer İndirimler” satırında beyan edilmek suretiyle matrahtan indirilmesidir. Diğer yandan, bu giderler 2014 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” satırında beyan edilmelidir. KDV açısından ise söz konusu faturada yer alan KDV’nin indirilecek KDV olarak dikkate alınması mümkün değildir. Yüklenilen KDV’nin yine 2013 kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde “Diğer İndirimler” satırına dahil edilmek suretiyle kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilmesi, 2014 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde ise “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” satırında beyan edilmesi gerekmektedir. 2013 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra gelen faturalar ise 2013 kurumlar vergisi beyannamesinin VUK’un 117’nci maddesi çerçevesinde düzeltilmesi ile giderleştirilebilecektir. E. MUKTEZA VE YARGI KARARLARI Yukarıda belirtilen açıklamalara ilişkin ulaşabildiğimiz muktezaların sayı ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Muktezalar: Ankara Vergi Dairesi Bşk.’nın 13.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[219- -8749]-827 sayılı muktezası, İstanbul Vergi Dairesi Bşk.’nın 20.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-600 sayılı muktezası.

Yorum Yapın