KİT’lerin Şartnamede Karşılaştığı Durumlar Ve Konu İle İlgili Açıklamalar

Bilindiği gibi 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketler ve esasları belirlenmiştir. 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı resmi gazetede yayınlandığı üzere; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar: a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirasi b) Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası c) Çalışanın sayısı yüzyirmibeş ve üstü Bahsedilen şartları sağlayan KİT’ler 01.01.2015 tarihi itibariyle KGK kapsamında bağımsız denetime tabi olacaktır. TFRS’ye göre ilk defa denetlenecek şirketler için 2013 yılı bilanço, 2014-2015 yılları için bilanço ve gelir tablosu denetimi ve karşılaştırmalı TFRS tabloların hazırlanması gerekecektir. Bu süreçte KİT’ler ilk defa denetlenecekleri ve TFRS bilanço ve gelir tablolarını ilk defa hazırlayacakları için TFRS dönüşümü için danışmanlık ve eğitim hizmetlerini bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşlarından talep etmektedirler. Fakat zaman zaman teknik şartnamelerde hem bağımsız denetim hem de danışmanlık hizmeti talebinde bulunulduğu gözlemlenmiştir. KGK’nın 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Bağımsız Denetim Yönetmeliği beşinci bölüm madde 22’de bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması başlıklı kısımda bahsedildiği üzere; “Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu denetim ağında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri aracılığıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir.” Yönetmelikte açıkça belirtildiği gibi bağımsız denetim ve danışmanlık firmaları aynı dönem için kurum ve şirketlere bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetini bağımsızlık ilkesine aykırı olması sebebiyle verememektedir. Bu sebepten dolayı teknik şartname hazırlanırken denetim ve danışmanlık ihalelerinin ayrılması gerekmektedir. Bir diğer husus ise, denetleme ve TFRS dönüşüm hizmeti verecek olan bağımsız denetim ve danışmanlık firmalarının yeterli kadro, bilgi birikimi, kaliteli ve taleplere anında cevap verebilecek bir yapıya sahip olması ve KİT’lerin teknik şartnamelerini hazırlarken denetim firmalarında tecrübe ve çeşitli rasyoları (cari oran, öz kaynak oranı, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı vs.) göz önünde bulundurarak talep etmesi gerektiğidir. Bu gereklilik sayesinde KİT’ler talep ettikleri hizmeti kaliteli bir şekilde alabileceklerdir. Kurumunuz ilgili düzenlemeler kapsamına girmekte olduğundan bültenimizde bulunan bilgileri sizlerle paylaşma gerekliliği duyduk. Sunduğumuz bilgilerin kurumunuz için faydalı olmasını temenni ederiz.

Yorum Yapın