Bankalar Gayrimenkul Satışında Fatura Düzenlemek Zorunda Mı?

Bankalar çeşitli nedenlerle gayrimenkul satışı yapabilmektedirler. Uygulamada, sattıkları gayrimenkuller için bankaların fatura düzenlemek zorunda olup olmadıkları konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. Maliye Bakanlığı yayımladığı 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bankaların, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları Tebliğde belirtilen şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgelemelerini uygun görmüştür. Bakanlığın bu şekilde bir düzenleme yapmasının dayanağını Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. Maddesi oluşturmaktadır. Buna göre, bankalar tarafından yapılacak gayrimenkul satışlarında fatura yerine, 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şartlara uygun olarak dekont düzenlenmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede, “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne, 229 uncu maddesinde ise “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmüne yer verilmiştir.Öte yandan, mezkur Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler” başlıklı (A) bölümünde; bankaların, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları Tebliğde belirtilen şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgeleyecekleri belirtilmiştir.Buna göre, banka tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul satışı işlemi için fatura yerine, 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şartlara uygun olarak dekont düzenlenmesi gerekmektedir.” Şeklinde idari görüş bildirmiştir (GİB. Erzurum VDB.nin 01/07/2014 tarihli ve 30094508-105[227-2014/1.15]-36 sayılı özelgesi).

Yorum Yapın