KOSGEB’den Alınan Hibenin Vergisi Var Mı?

KOSGEB’den Alınan Hibenin Vergisi Var Mı?

Bilindiği üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından belirli şartları taşıyan girişimciler ve projeler değişik konularda desteklenmektedirler. KOSGEB tarafından desteklenmesine karar verilen projeler, kuruluş gideri, ofis makine ve teçhizatı, ofis mobilya ve gereçleri ile üretimde kullanılacak makine ve ekipman gibi değişik konularda destek alabilmektedirler. Söz konusu verilen destekler hibe niteliğinde olup, tamamen karşılıksız olabilmektedir. KOSGEB tarafından verilen hibelerin vergilendirilmesinde sorunlar yaşanılmaktadır, sorun KOSGEB ten alınan hibenin nasıl muhasebeleştirileceği ve /veya bu kapsamda yapılan harcamaların nasıl muhasebeleştirileceği konusunda ortaya çıkmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin 1. fıkrasında “her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç” olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine gelir vergisi kanunun 38. maddesi hükmünde ise “bilanço esasına göre ticari kazanç, işletmedeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki olumlu farktır. Bu dönem içerisinde sahip veya sahiplerde; • işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir. • işletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. “ hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun yukarıda açıklanan ilgili hükümleri gereği, işletmelerin KOSGEB ten aldığı hibeler gelir niteliğinde olup vergiye tabi tutulması gerekir. Söz konusu kanunun 38. maddesinin devam eden bentlerinde ise “Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, vergi usul kanunun değerlemeye ait hükümleri ile yine bu kanunun 40 ve 41 maddeleri hükümlerine uyulur” hükmü yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun indirilecek giderler başlıklı 40 /1-1maddesinde ise ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda anılan madde hükmüne göre işletmelerin KOSGEB hibesi alabilmek için yapmış oldukları harcamalar, duruma göre gider veya maliyet olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Yani değişik projeler nedeniyle KOSGEB’ten alınan destek niteliğindeki hibeler gelir olarak kabul edilip ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilirken, söz konusu hibeyi alabilmek amacıyla yapılan harcamalarında duruma göre gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir. Destek alınabilmek amacıyla yapılan harcamaların gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmasının nedeni bu harcamalar karşılığında alınan hibenin gelir olarak öngörülmesinin bir sonucudur.

Yorum Yapın