Mal Alış Faturalarının İhracat Faturalarından Sonra Ancak Fiili İhraç Tarihinden Önceki Tarihli Olma

Uygulamada, ihracata konu mal alış faturalarının, ihracat faturalarından sonraki tarihli olması, ancak fiili ihraç tarihinden önceki tarihi taşıması halinde, KDV ihracat istisnası ve iadesi işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. Prensip olarak mal satış faturasının, mal alış faturasından sonraki bir tarihi taşıması gerekir. Bu prensip, esas olarak doğrudan ihraç edilen veya tecil-terkin sistemi kapsamında satın alınarak ihraç edilen mallar için de aynen geçerlidir. İhraç edilen mallara ait faturanın ihracatçının yurt dışındaki müşteri adına düzenlediği faturadan önceki bir tarihi taşıması gerekir. Ancak, ihraç edilen malların alış faturasının, ihracatçı faturasından sonraki bir tarihi taşımasının pek çok haklı nedeni de olabilir. Örneğin, malın sevk irsaliyesi ile teslim edilerek faturasının VUK’un 231/5. maddesine göre 7 günlük sürede düzenlenmesine karşılık, ihracatçının yurt dışındaki müşteriye ihraç faturasını malı teslim aldığında hemen düzenlemesi gibi. İhraç edilen malların alış faturasının ihracatçının düzenlediği faturadan sonraki bir tarihi taşıması, tek başına KDV istisna ve iade uygulamasını engelleyecek nitelikte bir husus değildir. Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesine göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. İktisadi ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia edilmesi halinde, ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. Buna göre, ihraç edilen mallara ait faturanın ihracatçının yurt dışındaki müşteriye düzenlediği faturadan sonraki bir tarihi taşıdığı durumlarda, VUK’nun 3/B maddesinde hükme bağlanan “işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olması ilkesi” gözönünde tutularak, ihraç edilen malların faturası sonraki tarihte düzenlenen mallar olduğunun, – Vergi dairesince yapılacak yoklama veya – Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme Elemanlarınca düzenlenmiş vergi inceleme raporu ya da – YMM raporu ile tespit edilmesi halinde, istisna ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığı’nın gerek ihraç kaydıyla alınan gerekse bu sisteme başvurulmadan KDV ödenerek alınan mallarla ilgili öteden beri süregelen görüşü de bu doğrultuda olup, konu hakkında verdiği bazı özelgeleri ilişikte yer almaktadır.

Yorum Yapın