Organize sanayi bölgelerinde emlak vergisi uygulamaları


Yatırımların desteklenmesinde önemli unsurlardan biri de yatırımcıya arsa tahsis edilmesi veya düşük fiyat ve uzun vadeli kredi ile arsa satışının yapılmasıdır. Bu tür destekler yatırımların belli bir bölgede ve belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması amacıyla sınırları önceden belirlenen organize sanayi bölgelerinde verilmektedir. Bu şekilde yatırımların yerleşim birimlerinin dışında yapılması sağlanarak yatırımcıya sağlanan destek dışında, toplum için de sosyal fayda yaratılmış olmaktadır.

Emlak Vergisi Kanunu’nda Türkiye sınırları içinde bulunan binaların tamamının emlak vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Yine aynı kanunda binanın tanımı yapılmıştır. Buna göre bina, yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerinde bulunan sabit inşaatın hepsi olarak açıklanılmıştır. Emlak vergisi mükellefleri ise kanunda binanın malikleri, intifa hakkı sahipleri her ikisinin de bulunmaması halinde binaya malik sıfatıyla tasarruf eden kişiler olduğu belirtilmiştir. Kanun emlak vergisinin konusunu ve mükelleflerini net bir şekilde belirlemiştir.

Yine Emlak Vergisi Kanunu’nda emlak vergisi geçici muaflıkları da belirtilmiştir. Buna göre 5/F maddesinde “organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşaatların son erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılırlar” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere kanun koyucu organize sanayi bölgelerinde bulunan binaları 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutmuştur. Yani organize sanayi bölgelerindeki binaların süreli bir muafiyeti söz konusudur. Bu muafiyet inşaatın tamamlandığı yılı takip eden takvim yılından başlayarak uygulanacağı yine kanun hükmüdür. Yani 2015 takvim yılı içerisinde bitirilen inşaat için, 2016 takvim yılından başlayan 5 yıllık bir muafiyet söz konusudur.

Ancak kanun koyucu bu binaların bahsi geçen muafiyetten yararlanabilmeleri için ilgili belediyeye bildirim zorunluluğu da getirmiştir. Kanunda yeni bina inşa edilmesi vergi değerini tadil eden sebep olarak belirtilmiş olup bu değişikliğin ilgili belediyeye bildirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu değişikliğin bildirilme süreleri ise yine kanunda “değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içerisinde veya değişik bütçe yılının son üç ayında meydana gelmiş ise üç ay içerisinde” yapılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda açıklananlardan anlaşılacağı üzere organize sanayi bölgelerinde yer alan binaların inşaatların tamamlanmasını takip eden takvim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Ancak söz konusu binaların yeni inşaat olmaları ve bunun da vergi değerini tadil eden bir uygulama olması nedeniyle mutlak suretle yasal süresi içinde ilgili belediyeye bu duruma ilişkin bildirim verilmesi zorunludur. Bildirim verilmemesi halinde muafiyetin ortadan kalkması söz konusu olacağından bu konuya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Yorum Yapın