ÖTV Teminatları Artık “Erken Teminat Çözümü Sertifikası” İle Daha Erken Çözülecek

Bilindiği üzere, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri ile ilgili olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin değişik (16.3). bölümünde açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğde yapılan açıklamalara göre, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV’ler doğrudan ödenebileceği gibi, ÖTV iade alacaklarından mahsubu talep edilerek de ödenebilmektedir. Buna göre, ithal edilen (B) cetvelindeki malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılmasından doğan ÖTV’nin mükelleflerce beyan edilip ödenmesi halinde, vergi dairesince beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu şekildeki kullanımlar için beyan edilen verginin, ÖTV iade alacaklarından mahsubunun talep edilmesi yani mahsuben ödeme talebinde bulunulması halinde ise, ÖTV iadesinin vergi incelemesi sonucuna göre kesinleştiği hallerde vergi incelemesi sonucuna göre ödeme yapılmış olacağından, gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri de incelemenin sonuçlandığı tarih itibariyle yapılmaktadır. Bu durum ise, teminatların geç çözülmesine ve mükelleflerin finansal yönden mağduriyetlerine neden olmaktaydı. Maliye Bakanlığı 24.7.2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 35 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları imalatta kullanmak üzere ithal edenlerden, belirlenen şartları haiz olup “Erken teminat Çözümü Sertifikası” alanların, imalatta kullandığı mal için mahsuben ödeme talebinde bulunması halinde gümrüğe verdikleri teminatın % 80’inin yapılacak vergi incelemesi sonucunu beklemeden erken çözülmesini sağlamıştır. 1) Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) Almak İsteyen İthalatçı İmalatçılarda Aranılan Şartlar ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların; a) Başvuru tarihi itibarıyla, – Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları, – İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incelemesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması, – KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması, – İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırması (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.), – Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi”ni (TSE Markası) haiz olması, – Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK Markası) haiz olması, b) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla; – (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması, – Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, KDV (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç), – Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının en az 35 olması (Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 36 aylık ortalama esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi sayısı en az 30 olmalıdır.) gerekmektedir. 2) ETÇS Talebi Nasıl Yapılacak? Yukarıda belirtilen şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir: – Sanayi sicil belgesi, – Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporu, – Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, – Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi. 3) Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça sertifika başvurusu için ibraz edilen bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ithalatçı imalatçılara iki takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilecektir. Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)’nın bir örneği Tebliğ ekinde (EK:25) yer almaktadır. İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenecektir. İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya ETÇS aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilecek ve iptal bilgisi aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenecektir. 4) ETÇS Teminat Çözümünde Mükelleflere Ne Avantaj Sağlayacak? Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının % 80’inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan % 20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilecektir. Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilecektir.

Yorum Yapın