Personele Yapılan Avans Ödemelerinin Bankadan Yapılması Zorunlu mudur?

Maliye Bakanlığı, mükelleflerin iş ve işlemlerini kontrol etmek ve tahsilat ve ödemelerini karşılaştırmak ve böylece kayıt dışılığı önlemek üzere bir dizi önlemler alıp uygulamaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi de, mükelleflerin işlemleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idareleri üzerinden yapmaları ve ödeme ve tahsilatlarını bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmiş olmasıdır. Maliye Bakanlığı 2015 yılı sonunda bu amaçla 459 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (VUK 232. madde kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, vergiden muaf esnaf), kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar (bankalar, ödeme kuruluşları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) kanalıyla yapmalarının ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmelerinin zorunlu olduğu açıklanmıştır. Günlük hayatın akışı içinde mükellefler çalışanlarına değişik amaçlar için değişik adlar altında ödemeler yapabilmektedirler. Bu ödemelerin bir kısmı personelin şahsına ilişkin ödemeler olabileceği gibi (maaş avansı), işin yapılması gereği yapılan ödemeler de (iş avansı) olabilir. Uygulamada günlük hayatın koşuşturmacası sonucu personele verilen maaş veya iş avanslarının daha sonradan kapatılacağı, geçici hesap olduğu ve avans ödemesi olduğu düşünülerek banka ve benzeri kurumlar üzerinden yapılmamaktadır. Maliye bakanlığı bu konuya vermiş olduğu özelgeler ile açıklık getirmiş olup personele yapılan ödemelerin her ne ad altında olursa olsun, (ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, iş avansı, maaş avansı, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı vb.) 7.000 TL’yi aşan tutardaki tüm ödemelerin yukarıda sayılan finansal kurumlar kanalıyla yapılmasının ve söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesinin zorunlu olduğunu bildirmiştir. Maliye Bakanlığınca yapılan bu düzenlemeler gereği mükelleflerin personellerine yapmış oldukları avans ödemelerinde mutlak suretle bu kuralla uymaları gerekmekte olup, aksi takdirde cezai yaptırım ile karşılaşmaları ihtimal dahilindedir.

Yorum Yapın