Karar defteri zayi belgesi olmadan tasdik ettirilemez
11 Mart 2016
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)
29 Mart 2016