“SGK borcu yoktur” yazısı almak isteyenler zaman daralıyor

İşverenler için en çok ihtiyaç duyulan belgelerden birisi de ‘SGK borcu yoktur’ yazısıdır. Bu yazı ile işverenin SGK’ya borcunun olup olmadığı anlaşılır. Başta kredi kullanmak, ihaleye girmek ve teşviklerden faydalanmak konuların da olmak üzere; “SGK borcu yoktur” yazısı almak gerekmektedir.

Yani bu belge şirketlerin faaliyetlerine devam etmeleri için büyük önem arz etmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın SGK ya borcunun olmaması ya da mevcut borcun taksitlendirilmesi gerekmektedir.

09.06.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” sadece vergi borçlarının yapılandırılması gibi algılansa da, aslında ilgili kanun SGK borçlarının yapılandırmasını da içermektedir. SGK borçlarını ilgili kanunun hükümlerinden yararlanarak yapılandırmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan borçlarına ilişkin ilk taksit ödemelerini de, 1 Kasım 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar (31 Ekim 2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapmaları gerekmektedir.

SGK yönünden yapılandırmanın kapsamı; 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 5510/Ek-5, Ek-6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183 /48. madde kapsamında taksitlendirilen borçları içermektedir. Yapılandırma kapsamındaki borçlar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenmektedir. Ayrıca 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvurular ise, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye yapılabilecektir. Yapılandırma, borcu olan gerçek ve tüzel kişilere birçok avantaj sağlamaktadır.

Vadesinde ödenen borçlara, kanunun yayın tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. İlgili kanundan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek olup, yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak ve borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Borcundan dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar ise ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23.01.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.01.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalandırılmalarına devam edecektir.

İşverenler için oldukça önemli olan borcu yoktur yazısı ise yapılandırmada ilk taksitin vadesinde ve tam olarak ödenmesi halinde alınabilecektir.

Yapılandırma kanunda da belirtildiği üzere taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi ve İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Dolayısıyla yukarıda açıklanan nedenlerden kaynaklı SGK borcu olup da, SGK borcu yoktur yazısı almak isteyenlerin; öncelikli olarak yapması gereken süresi 31.08.2021 tarihinde sona eren yapılandırma kanunundan faydalanmak için müracaat etmek ve vadesi 01.11.2021 tarihinde olan ilk taksit ödemesinin tamamını vadesinde yapması gerekmektedir. Kanunda açık bir belirleme olmamasına rağmen, kanundan yararlanmak için müracaatın yapılması ve tahakkukun alınmasının ardından, ilk taksit ödenmesi için vadesi beklenilmeden, vadesinden önce ödeme yapılması halinde de SGK borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

Bu nedenle SGK borcu yoktur yazısına ihtiyacı olanların biran evvel yapılandırma kanununa müracaat etmeleri ve zaman kaybetmeden 1.taksitlerini peşin olarak ödemeleri gerekmektedir.

Yorum Yapın