Teknoparklarda vergi uygulamaları

Ülkemizde yaklaşık sayıları 50’ye ulaşan teknoparklar, yogunluğu ankara ve istanbul da olmak üzere değişik bölgelerde faliyetlerini sürdürmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları; 4691 Sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 19/06/2002 tarihli 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Teknoparklarda faaliyet gösteren şirketler belirli şartların gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Kurumlar vergisi yönünden aranılan şartlar teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda değişiklik yapan 6170 sayılı kanunla değişen geçici 2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Anılan kanunun tanımlar başlıklı bölümde ise Ar-Ge faaliyetlerinin ve yazılım hizmetlerinin kapsamı ve sınırları net olarak belirlenmiştir.

Buna göre Ar-Ge ( araştırma ve geliştirme) kültür, insan ve toplum bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Yazılım ise bir bilgisayar iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerler ilgili yapması gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümü olarak tanımlanmıştır.

Buna göre Teknoparklarda kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmek için

– Kanunla belirlenen teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

– Elde edilen kazancın münhasıran bu bölgedeki Ar- Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde edilmiş olması gerekmektedir.

KDV Kanununda ise Kurumlar Vergisi kanunda yapılan düzenlemeye parelel bir düzenleme yapılmamıştır.

KDV Kanunu nun geçici 20 maddesi ve KDV Genel Uygulma Tebliği’nin ( II/G-2) bölümünde yapılan düzenlemeler ile konuya ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

Buna göre ;

Teknoparklarda bulunan mükelleflerin 31.12.2023 tarihine kadar bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetler KDV istisna edilmiştir. Söz konusu bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir.

Ancak güncelleme dışında bir yazılımla ilgili olarak verilen bakım, destek hizmetlerinin, Teknoparklarda üretilse dahi oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımların işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetlerin web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetlerinin ve ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

KDV Kanunu Ar-Ge çalışmaları için istisna öngörmezken yazılım konusunu detaylandırmış ve hangi yazılım harcamalarının KDV istisnasına tabi olduğunu tek tek saymak suretiyle belirlemiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken konu teknoparklardaki Ar-Ge faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğudur.

Yorum Yapın