Türkiye Varlık Fonu Nedir Ve Varlık Fonuna Hangi Şirketler Devir Edilmiştir?

26.08.2016 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 numaralı kanun ile kabul edilen kanun ile ‘’ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ’’ kurulmuştur. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi,

 • Sermaye Piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,
 • Yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak,
 • Dış kaynak temin etmek,
 • Stratejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek ve yönetmek üzere kurulmuştur.

1) Türkiye Varlık Fonu Hangi Faaliyetlerde Bulunabilir? a) Yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını, b) Her türlü para piyasası işlemlerini, c) Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların değerlendirilmesini, d) Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini, e) Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirilir. Şirket tarafından, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak edilebilir. 2) Türkiye Varlık Fonunun Sermayesi ve Yönetim Şekli Nasıl Olacak?

 • Şirketin 50.000.000 (elli milyon) Türk lirası olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonundan karşılanmaktadır.
 • Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.
 • En az beş kişiden oluşur.
 • Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür Başbakan tarafından atanacaktır.
 • Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir.

Türkiye Varlık Fonunun ilk Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 • Mehmet Bostan
 • Himmet Karadağ
 • Kerem Alkin
 • Oral Erdoğan
 • Yiğit Bulut

3) Türkiye Varlık Fonunun Finansman Kaynağı Nedir? a) Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından, b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden, c) Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan, d) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşmaktadır. 4) Türkiye Varlık Fonu Denetime Tabi midir?

 • Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabidir.
 • Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Başbakan tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenir.
 • Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur.
 • Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir.

5) Türkiye Varlık Fonu Muafiyet ve İstisnaları Nelerdir?

 • Kanuna göre kurulan Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.
 • Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır.
 • Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanır. Bu madde uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul Anonim Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaftır.

6) Türkiye Varlık Fonuna Hangi Şirketler Devir Edilmiştir?

 • Milli Piyango İdaresi’nin Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile benzer şans oyunlarına ilişkin lisansları (49 yıllığına)
 • Türkiye Jokey Kulübü’nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisansları (49 yıllığına)
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
 • Borsa İstanbul Anonim Şirketi
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi’nin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı
 • Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin % 6,68 oranında Hazine’ye ait hissesi
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ait 3 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynak (en geç 3 ay içerisinde geri ödenmesi kaydıyla)
 • Özelleştirme Yüksek Kurulu, özelleştirme kapsamında bulunan;

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın %49,12, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi %51,11, oranında hisselerinin gerekli izinlerin alınmasını müteakip özelleştirme kapsamından çıkartılarak Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki listeye ek olarak varlık fonuna devir edilen hazine arazilerini buradan görebilirsiniz. Saygılarımızla Güncel Group Denetim Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

Yorum Yapın