Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan aşağıdaki belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde (2/10) olan KDV tevkifat oranı (3/10) olarak uygulanacaktır. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) şunlardır; • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, • Döner sermayeli kuruluşlar, • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, • Bankalar, • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler, • Kalkınma ve yatırım ajansları. Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez. Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz. KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. KDV Tevkifatı Oranlarına İlişkin GİB Tarafından Önemli Duyuru Yayımlandı 14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri e-faturada ilgili tebliğin yayım tarihinden önce düzenlenen e-faturaların gönderilmesinde sıkıntı yaşanmaması için 10.10.2017 tarihine kadar her iki oran ile 601 kodlu tevkiatlı e-fatura düzenlenmesine izin verilmiştir. Ancak belirtilen tarih itibariyle 601 tevkifat koduyla düzenlenecek e-faturalar yeni oran üzerinden düzenlenecektir. Duyurulur. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın