2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

04/04/2019 tarih ve KVK-51 / 2019-1 / Yatırım İndirimi – 37 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

Yorum Yapın