E-tebligat kime ne getiriyor?

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun( ile, 5549 sayılı Kanun’a 9/A maddesi eklenerek ve 13. maddesinde ise 9/A maddesiyle ilgili bazı değişiklikler yapılarak, gerek 5549 sayılı Kanun gerekse 6415 sayılı Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenen kişi, kurum ve kuruluşlara e-tebligat zorunluluğu getirilmiştir. Hemen belirtelim 5549 sayılı Kanun, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun”, 6415 sayılı Kanun ise “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”dur.

1) 6415 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler

6545 sayılı Kanun’un 87. maddesiyle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a “Elektronik Tebligat” başlıklı 9/A maddesi eklenerek, 5549 ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatların 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebileceği ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesinin istenebileceği, bu şekilde yapılan tebligatların karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı kanunun 88. maddesiyle 5549 sayılı Kanun’un 13. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılıp, dördüncü fıkrası değiştirilerek, 9/A maddesi ile getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı, bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarının iki yüz elli bin Türk lirasını geçemeyeceği, yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemeyeceği belirtilmiştir.

2) Yapılan değişiklikle e-tebligat zorunluluğu getirilen kişi, kurum ve kuruluşlar

Yapılan bu değişikliklerden de anlaşılacağı üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara e-tebligat zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanun kapsamında yükümlü sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğ ‘in( 4. maddesi ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

– Bankalar, – Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, – Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, – Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri, – Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri, – Yatırım fonu yöneticileri, – Yatırım ortaklıkları, – Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, – Finansal kiralama şirketleri, – Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, – Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, – Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, – Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar, – Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, – Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları, – Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, – İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar, – Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, – Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, – Spor kulüpleri, – Noterler, -Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar, – Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, – Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

Buna göre, 5549 ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanması kapsamında yukarıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak tebligatlar elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilecek, bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla, bu kişi, kurum ve kuruluşların e-tebligat için gerekli olan Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini almaları gerekmektedir.

3) E-tebligat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak

Sözü edilen 9/A maddesi ile getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından her bir tespit için 10 bin TL. idari para cezası uygulanacaktır. Ancak, bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı 250 bin TL’yi aşamayacaktır.

Sonuç olarak; 5549 ve 6415 sayılı kanunlar kapsamında e-tebligat zorunluluğu getirilen bu kişi, kurum ve kuruluşların kayıtlı e-posta adresi almaları ve yeni getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunlu bulunmaktadır. Aksi halde ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabilecektir. Yeni getirilen bu e-tebligata ilişkin usul ve esaslar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca belirlenebilecektir.

(1) 28.6.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete (2) 9.1.2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete

Yorum Yapın