Artık ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider yazılabilecek!

15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler ve gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde gider olarak yapılacak indirimler hükümlerinde değişikler yapılmış olup yapılan bu değişikler sözü edilen kanunların yürürlük tarihleri itibarıyla uygulanmaya başlanılmıştır.

Bu defa 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 295 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu düzenlemenin esasları belirtilmiştir.

Yapılan bu yasal düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun indirilecek giderler başlıklı maddesinde hükme “İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir” ifadesi ilave edilmiştir. Yapılan bu değişik ile daha önce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilen bu harcamaların doğrudan gider yazılabilmesinin yolu açılmış bulunmaktadır.

Yapılan bu değişiklik ile mükellefler, isterlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir.

Yine yapılan bu yasal düzenlemeler ile ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde gider olarak indirimi de mümkün hale getirilmiştir. Yapılan yasal düzenlemeden önce gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere; gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce yine gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilebilmekteydi.

Yapılan bu değişiklik ile söz konusu harcamaların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen amortisman ayırma sınırını aşmaması halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamı safi hasılatın tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu bu harcamaların belirtilen sınırı aşması halinde ise, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi imkanı da bulunmaktadır.

Yorum Yapın