Bağımsız Denetçi Mührü Ve Kullanımı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) tarafından 11 Şubat 2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği” yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilen sorumlu denetçiler ile tek başına bağımsız denetim raporu imzalayacak denetçiler için mühür kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu mühür, denetçi tarafından, başta denetim faaliyetlerine ilişkin yapılacak yazışmalar, müşteri ile yapılacak sözleşmeler ve düzenlenecek raporlar olmak üzere Kurum tarafından belirlenen iş, işlem, belge ve raporlara tatbik olunacaktır. Mührün, düzenlenecek raporlarda kullanılması, raporla ilgili doğabilecek tüm sorumluluğun raporu imza ve mühür eden denetçide olacağı anlamına gelmemektedir. Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 13’üncü maddesinin 6’ıncı paragrafı uyarınca, denetim kuruluşlarının, denetim yetkisini, kuruluş adına denetim raporu imzalamaya yetkili sorumlu denetçileri eliyle ve bunların sorumluluğunda kullanacağı ve bu sorumluluğun, denetim kuruluşunun ve kilit yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir. Yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 63’üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetim kuruluşlarının, görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi veya raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır. Tebliğ’de denetçi mührünün ve mührü kullanacak yetkilendirilmiş denetçiye verilecek beratın bedeli mukabilinde teslim edileceği belirtilmiştir. Mühürler, denetçiye teslim edilinceye kadar Kurum’da muhafaza edilecektir. Tebliğ’de belirtilen tüm müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemler “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak gerçekleştirilecektir. Tebliğ’in “İdari Yaptırımlar” başlığı altında, mührün veya beratın zayi olduğunun 15 gün içinde bildirilmemesinin veya faaliyet iptalinin söz konusu olduğu hallerde mührün beratı ile birlikte Kurum’a 15 gün içinde teslim edilmemesi hallerinde Yönetmelik’te yer alan idari yaptırımların uygulanacağı belirtilmiştir. Sonuç olarak, Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 11 Şubat 2014 tarihinden itibaren hazırlanacak bağımsız denetim raporlarında, yapılacak yazışmalarda, müşteri ile imzalanacak sözleşmelerde ve Kurum tarafından belirlenecek iş, işlem ve belgelerde kaşe yerine mühür kullanılacaktır.

Yorum Yapın