Bilgisayar Programları İçin Ödenen Güncelleme Bedellerinin Doğrudan Gider Mi?

Bilindiği üzere, satın alınan veya ithal edilen bilgisayar programlarının, en güncel halinin kullanılabilmesi için, mutlak suretle güncellemelerinin yapılması gerekmektedir. Yapılan güncellemelerle programın eski versiyonu ortadan kaldırılmaktadır. Uygulamada, her yıl yapılan güncellemeler nedeniyle ödenen güncelleme bedellerinin doğrudan gider olarak mı dikkate alınacağı veya amortisman yoluyla mı itfa edileceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin – (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, – (7) numaralı bendinde ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, her yıl yapılması gereken güncelleme işlemi bir program satın alınması niteliğinde bulunmadığından ve bu güncellemelerin kullanım ömrü bir yıldan fazla olmadığından, güncelleme giderlerinin doğrudan gider olarak dikkate alınması, amortisman yoluyla itfa edilmemesi gerekmektedir. Nitekim, Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede, “ Şirketinizce satın alınan “… Programı”nın kullanılabilmesi için her yıl için zorunlu olarak yapıldığı belirtilen güncellemelerin kullanım ömrünün bir yıldan fazla olmaması nedeniyle, söz konusu ödemelerin doğrudan gider olarak dikkate alınması mümkündür.” Şeklinde açıklama yapılmıştır. (MB. GİB. Ankara VDB.nin 27/9/2013 tarihli ve 27575268-105[313-2012-9332]-1076 sayılı özelgesi)

Yorum Yapın