Döviz Mevduat Hesapları İçin Uyuglanan Stopaj Oranı Arttırılmıştır

21 Mart 2019 Tarihli 30721 Ssayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)’da; Banka ve Sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Döviz mevduat hesaplarında vadesi bir yıla kadar olan hesapara uyuglanan stopaj oranı yüzde 16`dan yüzde 20`ye, 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarına uyuglanan stopaj oranı ise yüzde 13’ten yüzde 18’e çıkarılmıştır. 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20, ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,” Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır. Diğer oransal düzenleme ve detaylar için tıklayınız.

Yorum Yapın