2018 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan VUK-105 / 2018-9 sayılı ve 11/05/2018 tarihli Vergi Usul Kanını Sirkülerinde, 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin karar alınmıştır. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Mayıs 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödeyecekleri tabiidir.

Bağımsız denetime enflasyon ayarı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA (EKONOMİ) – Bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin düzenlemede, bağımsız denetim kriterlerinden yer alan parasal sınırlar yeniden belirlendi. Şirketler son üç hesap dönemi içinde art arda iki hesap döneminde belirlenen eşik değerlerin üzerine çıktıkları takdirde bağımsız denetime tabi olacaklar.

Buna göre daha önce ilgili düzenlemenin I sayılı listesinde yer alan şirketlerde; 15 milyon lira olan aktif toplamı sınırı 30 milyon liraya yükseltilirken, yıllık net hasılat şartı 20 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldı. Çalışan sayısına ilişkin 50 kişilik sınır ise değiştirilmedi. 2023 yılından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre satış hasılatı, aktif büyüklüğü ve çalışan sayısı kriterlerinden 2 tanesini taşıyanlar bağımsız denetime tabi olacaklar.

II sayılı listede yer alan EPDK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine sahip şirketler yanı sıra kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendika, dernek, vakıf ve kooperatiflere bağlı şirketler için de yeni eşik değerler belirlendi. Bunlarda aktif toplamı şartı 30 milyon liradan 60 milyon liraya, yıllık net satış hasılatı şartı 40 milyon liradan 80 milyon liraya düşürüldü. Bu gruptaki şirketlerde çalışan sayısı şartı ise 125’ten 100’e düşürüldü.

Bu gruplar dışında kalan şirketlerde ise aktif toplam şartı 35 milyon liradan 75 milyon liraya, net satış hasılatı şartı 70 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı. Çalışan sayısı şartı da 175’ten 150’ye düşürüldü.

Güncel Grup YKB Yılmaz Sezer: “Bir çok şirket bağımsız denetimle tanışmak zorunda kalacaktı”

Düzenlemeyi EKONOMİ’ye değerlendiren Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, yüksek enflasyona bağlı olarak her türlü had ve tutarda olduğu gibi bağımsız denetime tabi olma şartlarının da güncellendiğini söyledi.

Güncelleme yapılmaması halinde ciro ve aktif toplamı yüksek görünen bir çok şirketin bağımsız denetim ile tanışmak zorunda kalacağına dikkat çeken Sezer, “Bunların küçük ölçekli bağımsız denetime hazır olmayan işletmeler olması sebebiyle süreç hem kendilerini hem de bağımsız denetim firmalarını zorlayacak bir süreç olacaktı. Ve bu tür işletmeler için bağımsız denetim yasak savma amacıyla yapılacağından işletmeye de herhangi bir fayda sağlamayacaktı. Dolayısıyla hadler yüksek tutularak ölçek olarak bağımsız denetime tabi olan firmaların sayısı azaltıldı” diye konuştu.

Düzenleme yayımlanana kadar bir çok kişide eşik değerlerin değişmeyeceği yönünde beklenti olduğuna vurgu yapan Sezer, “Avrupa Birliği ülkelerinde de bağımsız denetime tabi olmanın belirli kriterleri var ve ülkemizde Avrupa birliğinden kopmamak adına bu hadleri uygulaması gerekiyordu. Çünkü bağımsız denetim ve bunun sonucunda olan UFRS uygulamaları evrensel bir uygulama olup bir bütünlük arz etmektedir. Yapılan bu düzenleme ile Türkiye’deki enflasyon oranı eskale edilerek, hadler Avrupa Birliği uygulamalarına yakın hale getirilmiştir. Doğru ve yerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir” dedi.

77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

20200901-8-1

.pdf

PDF dosyasını indir • 306KB