Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” (TFRS 14) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı EK 1’de yer alan “TFRS 14” metninde belirlenmiştir.

Hukuki dayanak

Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Geçiş süreci

Geçici Madde 1 – (1) İsteyen işletmeler EK 1’de yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” Standardını 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. TFRS 14’ün 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

Yürürlük

Madde 5 – (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” Standardı, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)

Madde 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının değiştirilen 39V ve D8B paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

Madde 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının; 39V ve Ek D’de yer alan D8B paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“39V. TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları D8B paragrafını değiştirmiştir. Bu değişiklik 1/1/2016tarihi veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 14’ün erken uygulanması durumunda, bu değişiklik söz konusu dönem için uygulanır.”

“D8B. Bazı işletmeler, tarife düzenlemesine bağlı olarak yürüttükleri faaliyetlerde kullanılan ya da daha önce bu faaliyetlerde kullanılmış olan maddi veya maddi olmayan duran varlık kalemlerine sahip olabilir. Bu tür kalemlerin defter değeri, önceki GKGMİ’ye göre belirlenmiş olan ancak TFRS’ler uyarınca aktifleştirme kriterlerini karşılamayan tutarlardan oluşabilir. Bu durumda TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, bu tür bir kalemin önceki GKGMİ’ye göre belirlenen TFRS’lere geçiş tarihindeki defter değerini tahmini maliyet olarak kullanmayı seçebilir. Bu muafiyetin bir kaleme uygulanması, tüm kalemlere uygulanmasını gerektirmez. TFRS’lere geçiş tarihinde, bu muafiyetin kullanıldığı her bir kalem TMS 36’ya göre değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Bu Paragraf açısından, faaliyetlerin tarife düzenlemesine bağlı olarak yürütüldüğünden söz edebilmek için bu faaliyetlerin müşterilerden mal veya hizmet karşılığında talep edilebilecek fiyatların belirlenmesiyle ilgili ve tarife düzenleyicisinin (TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları’nda tanımlandığı şekliyle) gözetimine veya onayına tabi bir çerçeveyle yönetilmesi gerekir.”

Madde 3 – Bu Tebliğ 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Yorum Yapın