Enerji Piyasası Kapsamında Denetimler Devam Edecek Mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDKr) 03.03.2015 tarihli toplantısında Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında bir dizi karar alınmıştır ve karar 18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre, anılan lisanslara sahip tüzel kişiler, faaliyetlerini, uygulamalarını, işlem, hesap ve mali tablolarını ilgili mevzuata uygun olarak ve EPDK (Kurum) düzenlemeleri doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesini sağlayacaktır. İlgili mevzuattan anlaşılması gereken Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun uygulamalarıdır. Lisans sahipleri, denetim sonucunda hazırlanan bağımsız denetim raporunu takip eden hesap dönemi içerisindeki Mayıs ayının onbeşine kadar Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Ayrıca, denetlenen şirketin faaliyette bulunduğu piyasaya göre hazırlanacak bağımsız denetim raporuna eklenmek üzere “Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu” (EK:1) veya “Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu” (EK:2) getirilmiştir. Buna göre, denetim şirketi ilgili formları hazırlamakla ve bağımsız denetim raporuna eklemekle sorumlu tutulmuştur. Karar uyarınca, tesis bazında kurulu gücü 100 megavat ve altında olan Üretim Lisansı ve Önlisans sahibi tüzel kişiler ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuştur. Kurul Kararı’nın ardından, 25.03.2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazetede Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No:6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ve yönetmeliğin Kurul Kararından sonra iptal edilmesi, ilgili kararın da geçerliliğini yitirip yitirmediği ve EPDK kapsamında denetimlerin devam edip etmeyeceği sorusunu akıllara getirse de Kurum, resmi internet sitesinde Denetim Duyuruları başlığı altında yaptığı duyuruda, 18/03/2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5507 sayılı karar kapsamında yer alan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin 2014 ve takip eden yılı hesap dönemleri için yükümlülükleri devam ettiğinden; 1- Yükümlü lisans sahiplerinin bağımsız denetim kuruluşları ile yapmış oldukları sözleşmeleri Kuruma göndermemeleri, 2- Yükümlü lisans sahiplerince bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırmış oldukları denetim sonucu düzenlenen raporların lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, incelemeye esas hesap dönemini takip eden hesap dönemi içerisindeki Mayıs ayının onbeşine kadar Kuruma e-bildirim ile sunması, e-bildirime dair lisans sahiplerinin yetkili atanma işlemlerini için http://www.epdk.org.tr/index.php/epdk-bildirimsistemi/epd-bs-1?id=1701 web adresindeki “Sisteme giriş için lisans sahipleri tarafından yapılması gereken işlemler” başlığındaki adımları tamamlamaları ve düzenlenen raporların bağımsız denetim kuruluşları tarafından gönderilmemesi, 3- Bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetçi değişikliği, ortak değişikliği, yetkilendirme vs. gibi hususlarda Kuruma bildirimde bulunulmaması, 4- Bağımsız denetim kuruluşları ile yapılacak sözleşmeler, sözleşme şekil ve şartları, bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetime ilişkin ilke ve esaslar vb. hususlarda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerinin esas alınması Kurumdan bilgi istenilmemesi, Belirtilmiştir. Sonuç olarak EPDK kapsamında denetime tabi olan şirketlerle yapılan sözleşmeler geçerliliğini korumakta olup, bundan sonraki denetim çalışmaları Kurum tarafından belirlenen uygulamalar da dikkate alınarak ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Yorum Yapın