Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Dönük Yararlanma

Bilindiği üzere, işverenlere çalıştırdıkları sigortalılar ile ilgili değişik düzenlemelerle getirilmiş sigorta prim teşvikleri bulunmaktadır. İşverenler özel durumlarına göre bu teşviklerin bir ya da birkaçından faydalanabilmektedirler. İşverene teşvik sağlayan düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında belirtilmiştir. Bu mevzuat hükümleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olan on farklı sigorta primi teşvik çeşidi bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelerde belirlenen sigorta primi teşvikleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 2. Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar hakkında genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 3. On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık sigorta primi teşviki, 4. Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar çerçevesinde işverenlere sağlanan sigorta primi teşviki, 5. İşsizlik ödeneği alan sigortalıları istihdam eden işverenlere yönelik sigorta primi teşviki, 6. Genç ve kadın istihdamına yönelik sigorta primi teşviki, 7. Genç ve kadın istihdamı ile mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik sigorta primi teşviki, 8. Engelli sigortalıların istihdamına ilişkin sigorta primi teşviki, 9. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki, 10. Kültür yatırım ve girişimlerinin desteklenmesine yönelik sigorta primi teşviki, Sigorta primi teşvikleri ile ilgili uygulamalar bahsedilen kanunlarla düzenlenmiş olmakla birlikte, işverenlerin hangi teşvikten yararlanacakları, teşviklerden geriye yönelik yararlanıp yararlanamayacakları ya da bir sigortalının birden fazla teşvik kapsamına girmesi durumunda hangi yolu izleyeceklerine açıklık getirmek üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce 18.03.2015 tarih, 2015/10 sayılı genelge yayınlanmıştır. Söz konusu genelgede, bir sigortalının aynı ayda birden fazla sigorta primi teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenlerin bahse konu sigortalıyı tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere Kurum’a bildirebilecekleri belirtilmektedir.

Yorum Yapın