Faturada 7 Günlük Düzenleme Süresinin Hesabı

Mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, fatura, Vergi Usul Kanununun (VUK) 229. Maddesinde, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmış, VUK’un 231/5. maddesine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Ancak, geçmişten bugüne kadarki uygulamada 7 (yedi) günlük bu sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağı, süre hesabına mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği günün dahil edilip edilmeyeceği konularında tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

7 Günlük Fatura Düzenleme Süresi Zorunlu Bir Süre Mi? Faturanın Düzenlenmesi İçin Bu Sürenin Beklenilmesi Gerekir Mi? VUK’un231/5. maddesinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünde yer alan “azami” ifadesi ile, faturanın mutlaka bu süre içerisinde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu süre mutlak bir süre olmayıp, faturanın 7 günlük bu süre beklenilmeden düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. 7 günlük fatura düzenleme süresi, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla getirilmiş özel bir düzenlemedir. 7 Günlük Fatura Düzenleme Süresi Hangi Tarihten İtibaren Başlayacak?Uygulamada 7 günlük fatura düzenleme süresinin mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği gün dahil edilmek suretiyle mi, yoksa dahil edilmeden mi hesaplanacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. VUK’un 231/5. maddesinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı özel olarak hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 18/1. Maddesinde ise, vergi kanunlarında yazılı sürelerin nasıl hesaplanacağı hususu düzenlenmiş, sürenin gün olarak belli edildiği durumlarda başladığı günün hesaba katılmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzenlenmesinde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk günün dikkate alınmaması, 7 günlük sürenin takip eden günden itibaren başlaması gerekmektedir. Örneğin, 17/9/2014 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallara ilişkin faturanın 24/9/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerekmektedir. Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede, “Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.” Şeklinde idari görüş bildirmiştir (MB. GİB. Büyük Mükellefler VDB.nin 08/07/2014 tarihli ve 64597866-105[231-2014]-104 sayılı özelgesi).

7 Günlük Süre Hesaplanırken Ay Sonlarına Dikkat: KDV Beyanı Yanlışlıkla Sonraki Ay’a Kaydırılabilir! 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Buna göre; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, işleme ait faturanın düzenlenmesi için VUK’un 231/5. maddesinde belirlenen 7 günlük süre mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla verilmiş olup, faturanın düzenlenmesi için her durumda mutlak suretle bu 7 günlük sürenin beklenilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, faturanın malın teslimi ve hizmetin ifası anında düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. KDV malın teslimi ve hizmetin yapılması anında doğduğundan, faturanın 7 gün içinde düzenlenmesi vergiyi doğuran olayın meydana gelme tarihini ve verginin bu tarihin ait olduğu dönemde beyanını etkilememektedir. Bu nedenle, mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aksine bir durum, KDV’nin geç beyanına neden olacak, bu ise vergi ziyaı ve çeşitli cezai yaptırımları gündeme getirebilecektir.

Yorum Yapın