İflas erteleme ve iflas sürecinde zamanaşımı
19 Nisan 2016
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)
21 Nisan 2016