KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.11.2014’ten itibaren yürürlüğe girmek üzereyapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 1.Külçe metal teslimlerinde 7/10 olarak uygulanan KDV tevkifat oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. 2. Mükelleflerin hizmet ihracından kaynaklanan nakden iade taleplerinin YMM raporuna göre yerine getirilmesi ve teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu sonucuna göre çözülme imkanı tanınmıştır. 3. Yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmayacaktır: – Yüklenilen KDV listesi – İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu 4.İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde ilgili meslek odasına üyelik belgesinin noter tarafından onaylanması mecburiyeti kaldırılmıştır. 5.Araçların tadil, onarım ve bakımını KDVK’nın 13/a maddesine göre istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak birden fazla araç için ayrı ayrı proje hazırlamak yerine tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmeleri imkanı getirilmiştir. 6. KDVK’nın 13/a maddesi uyarınca istisna kapsamında – Tadil, onarım ve bakım hizmeti verenlerin, – Araç ve tesisleri bizzat imal ve edenlerin, – Araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirenlerin, – Araç ve tesisleri sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenlerin, – Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanların nakden KDV iadesi taleplerinin YMM raporuna göre yerine getirilmesi ve teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu sonucuna göre çözülme imkanı tanınmıştır. 7. KDVK’nın 13/b maddesi uyarınca deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan istisna kapsamındaki hizmetlerden doğan nakden KDV iadesi taleplerinin YMM raporuna göre yerine getirilmesi ve teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu sonucuna göre çözülme imkanı tanınmıştır. 8.KDVK’nın 13/c maddesi uyarınca altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerini yürütenlere istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerden doğan nakden KDV iadesi taleplerininYMM raporuna göre yerine getirilmesi ve teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu sonucuna göre çözülme imkanı tanınmıştır. 9. KDVK’nın 13/e maddesi uyarınca limanlar ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisna kapsamındaki teslim ve hizmetten doğan nakden KDV iadesi taleplerinin YMM raporuna göre yerine getirilmesi ve teminat verilmesi halinde teminatın YMM raporu sonucuna göre çözülme imkanı tanınmıştır. 10. Kıymetli taş teslimlerinde özel matrah şekli belirlenmiştir. Buna göre istisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınacaktır.

Yorum Yapın